مقاله
حمایت موسسه فرهنگی-هنری «ســرو ســبز ســوزان» از پایان‌نامه‌ها و مقالات علمیحمایت موسسه فرهنگی-هنری «ســرو ســبز ســوزان» از پایان‌نامه‌ها و مقالات علمی ...حمایت موسسه فرهنگی-هنری «ســرو ســبز ...ســوزان» از پایان‌نامه‌ها و مقالات عل ...می موسسه فرهنگی-هنری «ســرو ســبز ســ
سرو سبز سوزان ، پایان‌نامه ، مقاله ، حمایت ، کارشناسی ارشد ، دکتری ، علمی-پژوهشی ، علمی-ترویجی ، علمی-تخصصی ،
589 بازدید، چهارشنبه بیست و یکم بهمن ۹۴
(2) حمایت از مقاله(2) حمایت از مقاله ...(2) حمایت از مقاله موسسه فرهنگی-هنری ...«ســرو ســبز ســوزان»، از مقالۀ «فضای ... مجازی بازی‌های رایانه‌ای و امکان انت
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ، مقاله علمی پژوهشی ، فضای مجازی بازی‌های رایانه‌ای و امکان انتخاب گزینه‌های اخلاقی ، پژوهشنامه اخلاق ، سید رضی موسوی گیلانی ، بهروز مینایی ، حمایت از مقاله ، کارگروه پژوهش ، علی رازی‌زاده ،
661 بازدید، جمعه بیست و سوم بهمن ۹۴
ارائۀ برتر در دومین کنفرانس ملی بازی‌های رایانه‌ای: فرصت‌ها و چالش‌هاارائۀ برتر در دومین کنفرانس ملی بازی‌های رایانه‌ای: فرصت‌ها و چالش‌ها ...ارائۀ برتر در دومین کنفرانس ملی بازی‌ ...های رایانه‌ای: فرصت‌ها و چالش‌ها مقال ...ۀ «الگوی سه‌گانۀ اقتباس از شاهنامه در
سرو سبز سوزان ، الگوی سه‌گانۀ اقتباس از شاهنامه در نگارش بازی‌نامه ، مقاله برتر ، فاطمه سلیمانی‌پور ، دومین کنفرانس ملی بازی‌های رایانه‌ای: فرصت‌ها و چالش‌ها ، حمایت از مقاله ،
244 بازدید، شنبه چهاردهم اسفند ۹۵
طراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب - فروشگاه ساز اینترنتیطراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب - فروشگاه ساز اینترنتی