menusearch
sarvsuzan.ir
(7) جوایز: رسالۀ دکتری برگزیدۀ اولین جشنوارۀ پایان‌نامه‌های برتر حوزۀ بازی‌های رایانه‌ای (7) جوایز: رسالۀ دکتری برگزیدۀ اولین جشنوارۀ پایان‌نامه‌های برتر حوزۀ بازی‌های رایانه‌ای رسالۀ دکتری «نظریه حضور و ظرفیت‌های آن در خلق فضای دینی در بازی‌های رایانه‌ای» در اولین جشنواره پایان‌نامه‌های برتر حوزۀ بازی‌های رایانه‌ای برگزیده شد. یکشنبه ششم اسفند ۹۶ (15) حمایت از مقاله (15) حمایت از مقاله موسسه فرهنگی-هنری «سرو سبز سوزان»، از مقالۀ «بررسی ساختار روایی گرشاسپ: سرآغاز حماسه» حمایت کرد. این مقاله در "سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی بازی‌های رایانه‌ای: فرصت‌ها و چالش‌ها" مورد پذیرش قرار گرفت. یکشنبه ششم اسفند ۹۶ (6) جوایز: مقایسه شاهزاده پارس و گرشاسپ، برگزیدۀ سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران (6) جوایز: مقایسه شاهزاده پارس و گرشاسپ، برگزیدۀ سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران مقالۀ «مقایسه ساختار روایی شاهزاده پارس و گرشاسپ» در سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران برگزیده شد. شنبه نهم دی ۹۶ (5) جوایز: نقد پروانه میراث نگهبانان نور، برگزیدۀ سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران (5) جوایز: نقد پروانه میراث نگهبانان نور، برگزیدۀ سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران مقالۀ «نقد پروانه میراث نگهبانان نور» در سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران برگزیده شد. شنبه نهم دی ۹۶ (4) جوایز: امکان انتخاب گزینه‌های اخلاقی، برگزیدۀ سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران (4) جوایز: امکان انتخاب گزینه‌های اخلاقی، برگزیدۀ سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران مقالۀ «فضای مجازی بازی‌های رایانه‌ای و امکان انتخاب گزینه‌های اخلاقی» در سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران برگزیده شد. شنبه نهم دی ۹۶