menusearch
sarvsuzan.ir
(14) حمایت از مقاله (14) حمایت از مقاله موسسه فرهنگی-هنری «سرو سبز سوزان»، از مقالۀ «جایگاه نظریه حضور در مطالعات بازی‌های رایانه‌ای» حمایت کرد. این مقاله در "اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازی‌های دیجیتال" مورد پذیرش قرار گرفت. شنبه نهم دی ۹۶ (13) حمایت از مقاله (13) حمایت از مقاله موسسه فرهنگی-هنری «سرو سبز سوزان»، از مقالۀ «نقد ساختار روایی شاهزادۀ پارس: شن‌های زمان» حمایت کرد. این مقاله در "اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازی‌های دیجیتال" مورد پذیرش قرار گرفت. شنبه نهم دی ۹۶ (1) انتشار مقاله (1) انتشار مقاله مقالۀ «گونه‌شناسی روایت‌های تعاملی غیرکاربر-محور در بازی‌های رایانه‌ای» در شماره اول، دوره دوم فصلنامۀ علمی-تخصصی ادبیات نمایشی و هنرهای تجسمی منتشر شد.
دوشنبه یکم آبان ۹۶
(12) حمایت از مقاله (12) حمایت از مقاله موسسه فرهنگی-هنری «ســرو ســبز ســوزان»، از مقالۀ «گونه‌شناسی روایت‌های تعاملی غیرکاربر-محور در بازی‌های رایانه‌ای» حمایت کرد. این مقاله از فصلنامه علمی-پژوهشی "ادبیات نمایشی و هنرهای تجسمی" گواهی پذیرش دریافت کرد. شنبه ششم خرداد ۹۶ (11) حمایت از مقاله (11) حمایت از مقاله موسسه فرهنگی-هنری «ســرو ســبز ســوزان»، از مقالۀ «نقد بازی رایانه‌ای پروانه: میراث نگهبانان نور براساس الگوی حس حضور محیطی» حمایت کرد. این مقاله از دو فصلنامه علمی-پژوهشی "هنرهای زیبا - هنرهای نمایشی و موسیقی" گواهی پذیرش دریافت کرد. چهارشنبه شانزدهم فروردین ۹۶