menusearch
sarvsuzan.ir
همکاری موسسه فرهنگی-هنری «سرو سبز سوزان» با پژوهشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی همکاری موسسه فرهنگی-هنری «سرو سبز سوزان» با پژوهشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی موسسه فرهنگی-هنری «سرو سبز سوزان» آماده همکاری با پژوهشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی به منظور پژوهش در عرصه مطالعات بازی‌های رایانه‌ای است. دوشنبه بیست و سوم اسفند ۹۵ پذیرش سفارش نگارش بازی‌نامه پذیرش سفارش نگارش بازی‌نامه موسسه فرهنگی-هنری «ســرو ســبز ســوزان» سفارش نگارش بازی‌نامه می‌پذیرد. چهارشنبه بیست و یکم بهمن ۹۴ همکاری موسسه فرهنگی-هنری «ســرو ســبز ســوزان» با شرکت‌های بازی‌ساز همکاری موسسه فرهنگی-هنری «ســرو ســبز ســوزان» با شرکت‌های بازی‌ساز موسسه فرهنگی-هنری «ســرو ســبز ســوزان» آماده همکاری با شرکت‌های بازی‌ساز فعال و توانمند ایرانی است. چهارشنبه بیست و یکم بهمن ۹۴ حمایت موسسه فرهنگی-هنری «ســرو ســبز ســوزان» از پایان‌نامه‌ها و مقالات علمی حمایت موسسه فرهنگی-هنری «ســرو ســبز ســوزان» از پایان‌نامه‌ها و مقالات علمی موسسه فرهنگی-هنری «ســرو ســبز ســوزان» از پایان‌نامه‌های دکتری و کارشناسی ارشد و همچنین مقالات علمی-پژوهشی، علمی-ترویجی و علمی-تخصصی مرتبط با بازی‌های رایانه‌ای حمایت علمی و مادی می‌نماید. چهارشنبه بیست و یکم بهمن ۹۴