ادبیات نمایشی و هنرهای تجسمی
(12) حمایت از مقاله(12) حمایت از مقاله - (12) حمایت از مقاله موسسه فرهنگی-هنری - «ســرو ســبز ســوزان»، از مقالۀ «گون - ه‌شناسی روایت‌های تعاملی غیرکاربر-محو - ر در بازی‌های رایانه‌ای» حمایت کرد. ا - ین مقاله از فصلنامه علمی-پژوهشی "ادبی
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ، کارگروه پژوهش ، حمایت از مقاله ، ادبیات نمایشی و هنرهای تجسمی ، گونه‌شناسی روایت‌های تعاملی غیرکاربر محور در بازی‌های رایانه‌ای ، علی رازی‌زاده ،
365 بازدید، شنبه ششم خرداد ۹۶
(1) انتشار مقاله(1) انتشار مقاله - (1) انتشار مقاله مقالۀ «گونه‌شناسی رو - ایت‌های تعاملی غیرکاربر-محور در بازی‌ - های رایانه‌ای» در شماره اول، دوره دوم - فصلنامۀ علمی-تخصصی ادبیات نمایشی و ه - نرهای تجسمی منتشر شد. /uploadfile/fi
سرو سبز سوزان ، گونه شناسی روایتهای تعاملی غیر کاربر محور در بازیهای رایانه ای ، فصلنامه ادبیات نمایشی و هنرهای تجسمی ، حمایت از مقاله ، کارگروه پژوهش ، علی رازی زاده ،
247 بازدید، دوشنبه یکم آبان ۹۶
(16) حمایت از مقاله(16) حمایت از مقاله - (16) حمایت از مقاله موسسه فرهنگی-هنری - «ســرو ســبز ســوزان»، از مقالۀ «مطا - لعۀ تطبیقی ساختار روایی شاهزادۀ پارس: - شن‌های زمان و گرشاسپ: سرآغاز حماسه» - حمایت کرد. این مقاله از فصلنامه علمی-
سرو سبز سوزان ، موسسه تک منظوره بازیهای رایانه ای ، کارگروه پژوهش ، حمایت از مقاله ، ادبیات نمایشی و هنرهای تجسمی ، مطالعۀ تطبیقی ساختار روایی شاهزاده پارس: شنهای زمان و گرشاسپ:سرآغاز حماس ، علی رازی‌زاده ،
307 بازدید، یکشنبه ششم اسفند ۹۶
(2) انتشار مقاله(2) انتشار مقاله - (2) انتشار مقاله مقالۀ «ظرفیت‌سنجی شا - هنامه براساس الگوهای سه‌‌گانه‌ی اقتبا - س برای نگارش بازی‌نامه» در شماره دوم، - دوره دوم فصلنامۀ علمی-تخصصی ادبیات ن - مایشی و هنرهای تجسمی منتشر شد. /uplo
سرو سبز سوزان ، کارگروه پژوهش ، حمایت از مقاله ، ظرفیت‌سنجی شاهنامه براساس الگوهای سه‌‌گانه‌ی اقتباس برای نگارش بازی‌نامه ، ادبیات نمایشی و هنرهای تجسمی ، فاطمه سلیمانی پور ، مرضیه کثیری ، بهروز مینایی ،
247 بازدید، پنج شنبه ششم اردیبهشت ۹۷
شرکت سازنده