انجمن سواد رسانه‌ای دفتر تبلیغات اسلامی
(1) گزیده نشست ورای بازی(1) گزیده نشست ورای بازی - » در انجمن سواد رسانه‌ای د - ; در انجمن سواد رسانه‌ای دفتر تب - نه‌ای دفتر تبلیغات اسلامی برگزار - nj;ای دفتر تبلیغات اسلامی برگزار گردی - تر تبلیغات اسلامی برگزار گردید. علاقم
سرو سبز سوزان ، دلایل توجه به بازی‌های رایانه‌ای ، نشست ورای بازی: سیاست‌های پنهان در بازی‌های فراگیر ، انجمن سواد رسانه‌ای دفتر تبلیغات اسلامی ،
418 بازدید، شنبه چهاردهم اسفند ۹۵
(2) گزیده نشست ورای بازی(2) گزیده نشست ورای بازی - » در انجمن سواد رسانه‌ای د - ; در انجمن سواد رسانه‌ای دفتر تب - نه‌ای دفتر تبلیغات اسلامی برگزار - nj;ای دفتر تبلیغات اسلامی برگزار گردی - تر تبلیغات اسلامی برگزار گردید. علاقم
سرو سبز سوزان ، بازی‌های پرطرفدار و علت استقبال از آنها ، نشست ورای بازی: سیاست‌های پنهان در بازی‌های فراگیر ، انجمن سواد رسانه‌ای دفتر تبلیغات اسلامی ،
561 بازدید، شنبه چهاردهم اسفند ۹۵
(3) گزیده نشست ورای بازی(3) گزیده نشست ورای بازی - » در انجمن سواد رسانه‌ای د - ; در انجمن سواد رسانه‌ای دفتر تب - نه‌ای دفتر تبلیغات اسلامی برگزار - nj;ای دفتر تبلیغات اسلامی برگزار گردی - تر تبلیغات اسلامی برگزار گردید. علاقم
سرو سبز سوزان ، نشست ورای بازی: سیاست‌های پنهان در بازی‌های فراگیر ، انجمن سواد رسانه‌ای دفتر تبلیغات اسلامی ، بازی اساسین‌کرید (کیش یک آدمکش) و دلایل اهمیت آن ،
541 بازدید، شنبه چهاردهم اسفند ۹۵
شرکت سازنده