انجمن سواد رسانه‌ای دفتر تبلیغات اسلامی
(1) گزیده نشست ورای بازی(1) گزیده نشست ورای بازی - (1) گزیده نشست ورای بازی گزیده نشست و - رای بازی: دلایل توجه به بازی‌های رایا - نه‌ای /uploadfile/file_portal/site_22 - ی-بازی.jpg به گزارش روابط عمومی موسسه - ش/نشست-ورا فرهنگی-هنری «ســرو س
سرو سبز سوزان ، دلایل توجه به بازی‌های رایانه‌ای ، نشست ورای بازی: سیاست‌های پنهان در بازی‌های فراگیر ، انجمن سواد رسانه‌ای دفتر تبلیغات اسلامی ،
400 بازدید، شنبه چهاردهم اسفند ۹۵
(2) گزیده نشست ورای بازی(2) گزیده نشست ورای بازی - (2) گزیده نشست ورای بازی گزیده نشست و - رای بازی: بازی‌های پرطرفدار و علت است - قبال از آنها /uploadfile/file_portal/ - ی-بازی.jpg به گزارش روابط عمومی موسسه - ش/نشست-ورا فرهنگی-هنری «ســرو س
سرو سبز سوزان ، بازی‌های پرطرفدار و علت استقبال از آنها ، نشست ورای بازی: سیاست‌های پنهان در بازی‌های فراگیر ، انجمن سواد رسانه‌ای دفتر تبلیغات اسلامی ،
522 بازدید، شنبه چهاردهم اسفند ۹۵
(3) گزیده نشست ورای بازی(3) گزیده نشست ورای بازی - (3) گزیده نشست ورای بازی گزیده نشست و - رای بازی: بازی اساسین‌کرید (کیش یک آد - مکش) و دلایل اهمیت آن /uploadfile/fil - ی-بازی.jpg به گزارش روابط عمومی موسسه - ش/نشست-ورا فرهنگی-هنری «ســرو س
سرو سبز سوزان ، نشست ورای بازی: سیاست‌های پنهان در بازی‌های فراگیر ، انجمن سواد رسانه‌ای دفتر تبلیغات اسلامی ، بازی اساسین‌کرید (کیش یک آدمکش) و دلایل اهمیت آن ،
505 بازدید، شنبه چهاردهم اسفند ۹۵
شرکت سازنده