menusearch
sarvsuzan.ir
انجمن سواد رسانه مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی
گالری تصاویر - گزارش تصویری نشست ورای بازی: سیاست‌های پنهان در بازی‌های فراگیرگالری تصاویر - گزارش تصویری نشست ورای بازی: سیاست‌های پنهان در بازی‌های فراگیر - uo; به همت انجمن سواد رسانه مرکز فرهن - همت انجمن سواد رسانه مرکز فرهنگی-هنر - انجمن سواد رسانه مرکز فرهنگی-هنری دفت - سواد رسانه مرکز فرهنگی-هنری دفتر تبلی - رهنگی-هنری دفتر تبلیغات اسلامی و با ح - -هنری دفتر تبلیغات اسلامی و با حضور د - تر تبلیغات اسلامی و با حضور دکتر بهرو
سرو سبز سوزان ، نشست ورای بازی: سیاست‌های پنهان در بازی‌های فراگیر ، گزارش تصویری ، انجمن سواد رسانه مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی ، بهروز مینایی ، علی رازی‌زاده ،
781 بازدید، شنبه بیست و یکم اسفند ۹۵
گالری تصاویر - گزارش تصویری کارگاه مطالعات بازیگالری تصاویر - گزارش تصویری کارگاه مطالعات بازی - uo; به همت انجمن سواد رسانه مرکز فرهن - همت انجمن سواد رسانه مرکز فرهنگی-هنر - انجمن سواد رسانه مرکز فرهنگی-هنری دفت - سواد رسانه مرکز فرهنگی-هنری دفتر تبلی - رهنگی-هنری دفتر تبلیغات اسلامی برگزار - -هنری دفتر تبلیغات اسلامی برگزار شد. - تر تبلیغات اسلامی برگزار شد. گزارش تص
سرو سبز سوزان ، کارگاه مطالعات بازی ، انجمن سواد رسانه مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی ، گزارش تصویری ،
728 بازدید، شنبه نهم دی ۹۶