بازی‌نامه
دریافت مجوز برگزاری کارگاه آموزشی از بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ایدریافت مجوز برگزاری کارگاه آموزشی از بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای ...دریافت مجوز برگزاری کارگاه آموزشی از ...بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای موسسه فر ...هنگی-هنری «ســرو ســبز ســوزان» موفق
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی-هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای ، کارگاه آموزشی بازی‌های رایانه‌ای ، بازی‌نامه ، نقد و بررسی ، بازی‌سازی ،
744 بازدید، چهارشنبه بیست و یکم بهمن ۹۴
پایان نگارش بازی‌نامه «سرخ‌تر از عشق»پایان نگارش بازی‌نامه «سرخ‌تر از عشق» ...پایان نگارش بازی‌نامه «سرخ‌تر از عشق» ... «سرخ‌تر از عشق» داستانی با محوریت وا ...قعۀ عاشورا را روایت می‌کند. /uploadf
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی-هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ، بازی‌نامه ، سرخ‌تر از عشق ،
179 بازدید، چهارشنبه بیست و هشتم بهمن ۹۴
(6) حمایت از پایان‌نامه (6) حمایت از پایان‌نامه ...(6) حمایت از پایان‌نامه موسسه فرهنگی ...-هنری «ســرو ســبز ســوزان» از پایان‌ ...نامه «چگونگی اقتباس از متون ادبی برای
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ، پایان‌نامه ، کارشناسی‌ارشد ، بهروز مینایی ، چگونگی اقتباس از متون ادبی برای نگارش بازی‌نامه با تاکید بر شاهنامه ، سرزمین دلاوران: ایران‌شهر ، دانشکده دین و رسانه ، مرضیه کثیری ، علی رازی‌زاده ، ادبیات نمایشی ،
228 بازدید، شنبه چهاردهم اسفند ۹۵
(7) حمایت از پایان‌نامه (7) حمایت از پایان‌نامه ...(7) حمایت از پایان‌نامه موسسه فرهنگی ...-هنری «ســرو ســبز ســوزان» از پایان‌ ...نامه «چگونگی اقتباس بازی‌نامه از فیلم
سرو سبز سوزان ، کارگروه پژوهش ، موسسه فرهنگی هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ، هدایت‌الله ناصری ، محمد عارف ، بازی‌نامه ، مطالعات بازی‌های رایانه‌ای ، چگونگی اقتباس بازی‌نامه از فیلم‌نامه ، در آرزوی وطن ، ادبیات نمایشی ، دانشکده دین و رسانه ، علی رازی‌زاده ، پایان‌نامه ، کارشناسی‌ارشد ،
230 بازدید، شنبه چهاردهم اسفند ۹۵
ارائۀ برتر در دومین کنفرانس ملی بازی‌های رایانه‌ای: فرصت‌ها و چالش‌هاارائۀ برتر در دومین کنفرانس ملی بازی‌های رایانه‌ای: فرصت‌ها و چالش‌ها ...ارائۀ برتر در دومین کنفرانس ملی بازی‌ ...های رایانه‌ای: فرصت‌ها و چالش‌ها مقال ...ۀ «الگوی سه‌گانۀ اقتباس از شاهنامه در
سرو سبز سوزان ، الگوی سه‌گانۀ اقتباس از شاهنامه در نگارش بازی‌نامه ، مقاله برتر ، فاطمه سلیمانی‌پور ، دومین کنفرانس ملی بازی‌های رایانه‌ای: فرصت‌ها و چالش‌ها ، حمایت از مقاله ،
311 بازدید، شنبه چهاردهم اسفند ۹۵
(2) جوایز: «شهربراز»، برگزیده پنجمین جشنواره هنر آسمانی(2) جوایز: «شهربراز»، برگزیده پنجمین جشنواره هنر آسمانی ...(2) جوایز: «شهربراز»، برگزیده پنجمین ...جشنواره هنر آسمانی «شهربراز» در پنجمی ...ن جشنواره هنر آسمانی به‌عنوان برگزیده
سرو سبز سوزان ، کارگروه بازی‌نامه ، شهربراز ، پنجمین جشنواره هنر آسمانی ،
396 بازدید، شنبه چهاردهم اسفند ۹۵
(2) انتشار مقاله(2) انتشار مقاله ...(2) انتشار مقاله مقالۀ «ظرفیت‌سنجی شا ...هنامه براساس الگوهای سه‌‌گانه‌ی اقتبا ...س برای نگارش بازی‌نامه» در شماره دوم،
سرو سبز سوزان ، کارگروه پژوهش ، حمایت از مقاله ، ظرفیت‌سنجی شاهنامه براساس الگوهای سه‌‌گانه‌ی اقتباس برای نگارش بازی‌نامه ، ادبیات نمایشی و هنرهای تجسمی ، فاطمه سلیمانی پور ، مرضیه کثیری ، بهروز مینایی ،
206 بازدید، پنج شنبه ششم اردیبهشت ۹۷
(9) جوایز: «سرخ‌تر از عشق»، برگزیده ششمین جشنواره هنر آسمانی(9) جوایز: «سرخ‌تر از عشق»، برگزیده ششمین جشنواره هنر آسمانی ...(9) جوایز: «سرخ‌تر از عشق»، برگزیده ش ...شمین جشنواره هنر آسمانی «سرخ‌تر از عش ...ق» در ششمین جشنواره هنر آسمانی به‌عنو
سرو سبز سوزان ، کارگروه بازی‌نامه ، حمایت از بازی‌نامه ، سرخ‌تر از عشق ، ششمین جشنواره هنر آسمانی ،
181 بازدید، پنج شنبه ششم اردیبهشت ۹۷
طراحی سایتطراحی سایتسایت سازسایت سازفروشگاه سازفروشگاه ساز