بازی‌نامه
دریافت مجوز برگزاری کارگاه آموزشی از بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ایدریافت مجوز برگزاری کارگاه آموزشی از بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای - دریافت مجوز برگزاری کارگاه آموزشی از - بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای موسسه فر - هنگی-هنری «ســرو ســبز ســوزان» موفق - به کسب مجوز برگزاری کارگاه آموزشی باز - ی‌های رایانه‌ای گردید. /uploadfile/fi
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی-هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای ، کارگاه آموزشی بازی‌های رایانه‌ای ، بازی‌نامه ، نقد و بررسی ، بازی‌سازی ،
801 بازدید، چهارشنبه بیست و یکم بهمن ۹۴
پایان نگارش بازی‌نامه «سرخ‌تر از عشق»پایان نگارش بازی‌نامه «سرخ‌تر از عشق» - پایان نگارش بازی‌نامه «سرخ‌تر از عشق» - «سرخ‌تر از عشق» داستانی با محوریت وا - قعۀ عاشورا را روایت می‌کند. /uploadf - vk'd_2.jpg به گزارش روابط عمومی موسسه - اخبار/110- فرهنگی-هنری «ســرو س
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی-هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ، بازی‌نامه ، سرخ‌تر از عشق ،
207 بازدید، چهارشنبه بیست و هشتم بهمن ۹۴
(6) حمایت از پایان‌نامه (6) حمایت از پایان‌نامه - (6) حمایت از پایان‌نامه موسسه فرهنگی - -هنری «ســرو ســبز ســوزان» از پایان‌ - نامه «چگونگی اقتباس از متون ادبی برای - نگارش بازی‌نامه با تاکید بر شاهنامه» - در مقطع کارشناسی‌ارشد حمایت کرد. /up
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ، پایان‌نامه ، کارشناسی‌ارشد ، بهروز مینایی ، چگونگی اقتباس از متون ادبی برای نگارش بازی‌نامه با تاکید بر شاهنامه ، سرزمین دلاوران: ایران‌شهر ، دانشکده دین و رسانه ، مرضیه کثیری ، علی رازی‌زاده ، ادبیات نمایشی ،
240 بازدید، شنبه چهاردهم اسفند ۹۵
(7) حمایت از پایان‌نامه (7) حمایت از پایان‌نامه - (7) حمایت از پایان‌نامه موسسه فرهنگی - -هنری «ســرو ســبز ســوزان» از پایان‌ - نامه «چگونگی اقتباس بازی‌نامه از فیلم - ‌نامه» در مقطع کارشناسی‌ارشد حمایت کر - د. /uploadfile/file_portal/site_221_w
سرو سبز سوزان ، کارگروه پژوهش ، موسسه فرهنگی هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ، هدایت‌الله ناصری ، محمد عارف ، بازی‌نامه ، مطالعات بازی‌های رایانه‌ای ، چگونگی اقتباس بازی‌نامه از فیلم‌نامه ، در آرزوی وطن ، ادبیات نمایشی ، دانشکده دین و رسانه ، علی رازی‌زاده ، پایان‌نامه ، کارشناسی‌ارشد ،
243 بازدید، شنبه چهاردهم اسفند ۹۵
ارائۀ برتر در دومین کنفرانس ملی بازی‌های رایانه‌ای: فرصت‌ها و چالش‌هاارائۀ برتر در دومین کنفرانس ملی بازی‌های رایانه‌ای: فرصت‌ها و چالش‌ها - ارائۀ برتر در دومین کنفرانس ملی بازی‌ - های رایانه‌ای: فرصت‌ها و چالش‌ها مقال - ۀ «الگوی سه‌گانۀ اقتباس از شاهنامه در - نگارش بازی‌نامه» که از سوی کارگروه پ - ژوهش موسسه فرهنگی-هنری «ســرو ســبز س
سرو سبز سوزان ، الگوی سه‌گانۀ اقتباس از شاهنامه در نگارش بازی‌نامه ، مقاله برتر ، فاطمه سلیمانی‌پور ، دومین کنفرانس ملی بازی‌های رایانه‌ای: فرصت‌ها و چالش‌ها ، حمایت از مقاله ،
325 بازدید، شنبه چهاردهم اسفند ۹۵
(2) جوایز: «شهربراز»، برگزیده پنجمین جشنواره هنر آسمانی(2) جوایز: «شهربراز»، برگزیده پنجمین جشنواره هنر آسمانی - (2) جوایز: «شهربراز»، برگزیده پنجمین - جشنواره هنر آسمانی «شهربراز» در پنجمی - ن جشنواره هنر آسمانی به‌عنوان برگزیده - رتبۀ اول بخش بازی‌نامه انتخاب گردید. - /uploadfile/file_portal/site_221_we
سرو سبز سوزان ، کارگروه بازی‌نامه ، شهربراز ، پنجمین جشنواره هنر آسمانی ،
416 بازدید، شنبه چهاردهم اسفند ۹۵
(2) انتشار مقاله(2) انتشار مقاله - (2) انتشار مقاله مقالۀ «ظرفیت‌سنجی شا - هنامه براساس الگوهای سه‌‌گانه‌ی اقتبا - س برای نگارش بازی‌نامه» در شماره دوم، - دوره دوم فصلنامۀ علمی-تخصصی ادبیات ن - مایشی و هنرهای تجسمی منتشر شد. /uplo
سرو سبز سوزان ، کارگروه پژوهش ، حمایت از مقاله ، ظرفیت‌سنجی شاهنامه براساس الگوهای سه‌‌گانه‌ی اقتباس برای نگارش بازی‌نامه ، ادبیات نمایشی و هنرهای تجسمی ، فاطمه سلیمانی پور ، مرضیه کثیری ، بهروز مینایی ،
247 بازدید، پنج شنبه ششم اردیبهشت ۹۷
(9) جوایز: «سرخ‌تر از عشق»، برگزیده ششمین جشنواره هنر آسمانی(9) جوایز: «سرخ‌تر از عشق»، برگزیده ششمین جشنواره هنر آسمانی - (9) جوایز: «سرخ‌تر از عشق»، برگزیده ش - شمین جشنواره هنر آسمانی «سرخ‌تر از عش - ق» در ششمین جشنواره هنر آسمانی به‌عنو - ان برگزیده رتبۀ دوم بخش بازی‌نامه انت - خاب گردید. /uploadfile/file_portal/si
سرو سبز سوزان ، کارگروه بازی‌نامه ، حمایت از بازی‌نامه ، سرخ‌تر از عشق ، ششمین جشنواره هنر آسمانی ،
225 بازدید، پنج شنبه ششم اردیبهشت ۹۷
شرکت سازنده