بازی‌نامه
همکاری موسسه فرهنگی-هنری «ســرو ســبز ســوزان» با شرکت‌های بازی‌سازهمکاری موسسه فرهنگی-هنری «ســرو ســبز ســوزان» با شرکت‌های بازی‌ساز ...همکاری موسسه فرهنگی-هنری «ســرو ســبز ... ســوزان» با شرکت‌های بازی‌ساز موسسه ...رهنگی-هنری «ســرو ســبز ســوزان» آماد
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی-هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ، بازی‌نامه ، بازی‌های رایانه‌ای ، شرکت‌های بازی‌ساز ،
727 بازدید، چهارشنبه بیست و یکم بهمن ۹۴
پایان نگارش بازی‌نامه «شهربَراز»پایان نگارش بازی‌نامه «شهربَراز» ...پایان نگارش بازی‌نامه «شهربَراز» «شهر ...بَراز» که نام یکی از بزرگ‌ترین سردارا ...ن ساسانی است، شخصیت محوری این بازی‌­ن
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی-هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ، بازی‌نامه ، شهربراز ،
626 بازدید، چهارشنبه بیست و یکم بهمن ۹۴
پذیرش سفارش نگارش بازی‌نامهپذیرش سفارش نگارش بازی‌نامه ...پذیرش سفارش نگارش بازی‌نامه موسسه فره ...نگی-هنری «ســرو ســبز ســوزان» سفارش ...نگارش بازی‌نامه می‌پذیرد. /uploadfile
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی-هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ، بازی‌نامه ،
694 بازدید، چهارشنبه بیست و یکم بهمن ۹۴
پایان نگارش بازی‌نامه «در مسیر پادشاهی: تابوت عهد»پایان نگارش بازی‌نامه «در مسیر پادشاهی: تابوت عهد» ...پایان نگارش بازی‌نامه «در مسیر پادشاه ...ی: تابوت عهد» «در مسیر پادشاهی: تابوت ... عهد» بازی‌نامه‌ای مبتنی بر قرآن و کت
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی-هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ، بازی‌نامه ، در مسیر پادشاهی: تابوت عهد ،
658 بازدید، چهارشنبه بیست و یکم بهمن ۹۴
پایان نگارش بازی‌نامه «شب‌های بی‌انتها: در آرزوی وطن»پایان نگارش بازی‌نامه «شب‌های بی‌انتها: در آرزوی وطن» ...پایان نگارش بازی‌نامه «شب‌های بی‌انته ...ا: در آرزوی وطن» «شب‌های بی‌انتها: در ... آرزوی وطن» سرگذشت دو خلبان در دفاع م
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی-هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ، بازی‌نامه ، شب‌های بی‌انتها: در آرزوی وطن ،
663 بازدید، چهارشنبه بیست و یکم بهمن ۹۴
دریافت مجوز برگزاری کارگاه آموزشی از بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ایدریافت مجوز برگزاری کارگاه آموزشی از بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای ...دریافت مجوز برگزاری کارگاه آموزشی از ...بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای موسسه فر ...هنگی-هنری «ســرو ســبز ســوزان» موفق
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی-هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای ، کارگاه آموزشی بازی‌های رایانه‌ای ، بازی‌نامه ، نقد و بررسی ، بازی‌سازی ،
705 بازدید، چهارشنبه بیست و یکم بهمن ۹۴
(6) حمایت از پایان‌نامه (6) حمایت از پایان‌نامه ...(6) حمایت از پایان‌نامه موسسه فرهنگی ...-هنری «ســرو ســبز ســوزان» از پایان‌ ...نامه «چگونگی اقتباس از متون ادبی برای
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ، پایان‌نامه ، کارشناسی‌ارشد ، بهروز مینایی ، چگونگی اقتباس از متون ادبی برای نگارش بازی‌نامه با تاکید بر شاهنامه ، سرزمین دلاوران: ایران‌شهر ، دانشکده دین و رسانه ، مرضیه کثیری ، علی رازی‌زاده ، ادبیات نمایشی ،
221 بازدید، شنبه چهاردهم اسفند ۹۵
(7) حمایت از پایان‌نامه (7) حمایت از پایان‌نامه ...(7) حمایت از پایان‌نامه موسسه فرهنگی ...-هنری «ســرو ســبز ســوزان» از پایان‌ ...نامه «چگونگی اقتباس بازی‌نامه از فیلم
سرو سبز سوزان ، کارگروه پژوهش ، موسسه فرهنگی هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ، هدایت‌الله ناصری ، محمد عارف ، بازی‌نامه ، مطالعات بازی‌های رایانه‌ای ، چگونگی اقتباس بازی‌نامه از فیلم‌نامه ، در آرزوی وطن ، ادبیات نمایشی ، دانشکده دین و رسانه ، علی رازی‌زاده ، پایان‌نامه ، کارشناسی‌ارشد ،
221 بازدید، شنبه چهاردهم اسفند ۹۵
طراحی سایتطراحی سایتسایت سازسایت سازفروشگاه سازفروشگاه ساز