menusearch
sarvsuzan.ir
بازی‌نامه
همکاری موسسه فرهنگی-هنری «ســرو ســبز ســوزان» با شرکت‌های بازی‌سازهمکاری موسسه فرهنگی-هنری «ســرو ســبز ســوزان» با شرکت‌های بازی‌ساز
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی-هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ، بازی‌نامه ، بازی‌های رایانه‌ای ، شرکت‌های بازی‌ساز ،
1387 بازدید، چهارشنبه بیست و یکم بهمن ۹۴
پایان نگارش بازی‌نامه «شهربَراز»پایان نگارش بازی‌نامه «شهربَراز» - یان نگارش بازی‌نامه «شهربَراز» «شهربَ
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی-هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ، بازی‌نامه ، شهربراز ،
1158 بازدید، چهارشنبه بیست و یکم بهمن ۹۴
پذیرش سفارش نگارش بازی‌نامهپذیرش سفارش نگارش بازی‌نامه - ارش نگارش بازی‌نامه موسسه فرهنگی-هنری - ارش نگارش بازی‌نامه می‌پذیرد. /upload
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی-هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ، بازی‌نامه ،
1301 بازدید، چهارشنبه بیست و یکم بهمن ۹۴
پایان نگارش بازی‌نامه «در مسیر پادشاهی: تابوت عهد»پایان نگارش بازی‌نامه «در مسیر پادشاهی: تابوت عهد» - یان نگارش بازی‌نامه «در مسیر پادشاهی:
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی-هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ، بازی‌نامه ، در مسیر پادشاهی: تابوت عهد ،
1157 بازدید، چهارشنبه بیست و یکم بهمن ۹۴
پایان نگارش بازی‌نامه «شب‌های بی‌انتها: در آرزوی وطن»پایان نگارش بازی‌نامه «شب‌های بی‌انتها: در آرزوی وطن» - یان نگارش بازی‌نامه «شب‌های بی‌انتها:
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی-هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ، بازی‌نامه ، شب‌های بی‌انتها: در آرزوی وطن ،
1275 بازدید، چهارشنبه بیست و یکم بهمن ۹۴
دریافت مجوز برگزاری کارگاه آموزشی از بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ایدریافت مجوز برگزاری کارگاه آموزشی از بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی-هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای ، کارگاه آموزشی بازی‌های رایانه‌ای ، بازی‌نامه ، نقد و بررسی ، بازی‌سازی ،
1411 بازدید، چهارشنبه بیست و یکم بهمن ۹۴
(6) حمایت از پایان‌نامه (6) حمایت از پایان‌نامه - رای نگارش بازی‌نامه با تاکید بر شاهنا
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ، پایان‌نامه ، کارشناسی‌ارشد ، بهروز مینایی ، چگونگی اقتباس از متون ادبی برای نگارش بازی‌نامه با تاکید بر شاهنامه ، سرزمین دلاوران: ایران‌شهر ، دانشکده دین و رسانه ، مرضیه کثیری ، علی رازی‌زاده ، ادبیات نمایشی ،
468 بازدید، شنبه چهاردهم اسفند ۹۵
(7) حمایت از پایان‌نامه (7) حمایت از پایان‌نامه - گی اقتباس بازی‌نامه از فیلم‌نامه» در
سرو سبز سوزان ، کارگروه پژوهش ، موسسه فرهنگی هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ، هدایت‌الله ناصری ، محمد عارف ، بازی‌نامه ، مطالعات بازی‌های رایانه‌ای ، چگونگی اقتباس بازی‌نامه از فیلم‌نامه ، در آرزوی وطن ، ادبیات نمایشی ، دانشکده دین و رسانه ، علی رازی‌زاده ، پایان‌نامه ، کارشناسی‌ارشد ،
456 بازدید، شنبه چهاردهم اسفند ۹۵