بازی‌نامه
همکاری موسسه فرهنگی-هنری «ســرو ســبز ســوزان» با شرکت‌های بازی‌سازهمکاری موسسه فرهنگی-هنری «ســرو ســبز ســوزان» با شرکت‌های بازی‌ساز - همکاری موسسه فرهنگی-هنری «ســرو ســبز - ســوزان» با شرکت‌های بازی‌ساز موسسه - رهنگی-هنری «ســرو ســبز ســوزان» آماد - فه همکاری با شرکت‌های بازی‌ساز فعال و - توانمند ایرانی است. /uploadfile/file
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی-هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ، بازی‌نامه ، بازی‌های رایانه‌ای ، شرکت‌های بازی‌ساز ،
807 بازدید، چهارشنبه بیست و یکم بهمن ۹۴
پایان نگارش بازی‌نامه «شهربَراز»پایان نگارش بازی‌نامه «شهربَراز» - پایان نگارش بازی‌نامه «شهربَراز» «شهر - بَراز» که نام یکی از بزرگ‌ترین سردارا - ن ساسانی است، شخصیت محوری این بازی‌­ن - امه می‌­باشد. /uploadfile/file_portal - vk'd_2.jpg به گزارش روابط عمومی موسسه
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی-هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ، بازی‌نامه ، شهربراز ،
691 بازدید، چهارشنبه بیست و یکم بهمن ۹۴
پذیرش سفارش نگارش بازی‌نامهپذیرش سفارش نگارش بازی‌نامه - پذیرش سفارش نگارش بازی‌نامه موسسه فره - نگی-هنری «ســرو ســبز ســوزان» سفارش - نگارش بازی‌نامه می‌پذیرد. /uploadfile - vk'd_2.jpg به گزارش روابط عمومی موسسه - اخبار/110- فرهنگی-هنری «ســرو س
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی-هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ، بازی‌نامه ،
770 بازدید، چهارشنبه بیست و یکم بهمن ۹۴
پایان نگارش بازی‌نامه «در مسیر پادشاهی: تابوت عهد»پایان نگارش بازی‌نامه «در مسیر پادشاهی: تابوت عهد» - پایان نگارش بازی‌نامه «در مسیر پادشاه - ی: تابوت عهد» «در مسیر پادشاهی: تابوت - عهد» بازی‌نامه‌ای مبتنی بر قرآن و کت - اب مقدس است که چگونگی به قدرت رسیدن ط - الوت را با محوریت شخصیتی به نام اوریا
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی-هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ، بازی‌نامه ، در مسیر پادشاهی: تابوت عهد ،
703 بازدید، چهارشنبه بیست و یکم بهمن ۹۴
پایان نگارش بازی‌نامه «شب‌های بی‌انتها: در آرزوی وطن»پایان نگارش بازی‌نامه «شب‌های بی‌انتها: در آرزوی وطن» - پایان نگارش بازی‌نامه «شب‌های بی‌انته - ا: در آرزوی وطن» «شب‌های بی‌انتها: در - آرزوی وطن» سرگذشت دو خلبان در دفاع م - قدس را روایت می‌کند که هواپیمایشان در - خاک دشمن سقوط کرده است. /uploadfile/
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی-هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ، بازی‌نامه ، شب‌های بی‌انتها: در آرزوی وطن ،
746 بازدید، چهارشنبه بیست و یکم بهمن ۹۴
دریافت مجوز برگزاری کارگاه آموزشی از بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ایدریافت مجوز برگزاری کارگاه آموزشی از بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای - دریافت مجوز برگزاری کارگاه آموزشی از - بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای موسسه فر - هنگی-هنری «ســرو ســبز ســوزان» موفق - به کسب مجوز برگزاری کارگاه آموزشی باز - ی‌های رایانه‌ای گردید. /uploadfile/fi
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی-هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای ، کارگاه آموزشی بازی‌های رایانه‌ای ، بازی‌نامه ، نقد و بررسی ، بازی‌سازی ،
782 بازدید، چهارشنبه بیست و یکم بهمن ۹۴
(6) حمایت از پایان‌نامه (6) حمایت از پایان‌نامه - (6) حمایت از پایان‌نامه موسسه فرهنگی - -هنری «ســرو ســبز ســوزان» از پایان‌ - نامه «چگونگی اقتباس از متون ادبی برای - نگارش بازی‌نامه با تاکید بر شاهنامه» - در مقطع کارشناسی‌ارشد حمایت کرد. /up
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ، پایان‌نامه ، کارشناسی‌ارشد ، بهروز مینایی ، چگونگی اقتباس از متون ادبی برای نگارش بازی‌نامه با تاکید بر شاهنامه ، سرزمین دلاوران: ایران‌شهر ، دانشکده دین و رسانه ، مرضیه کثیری ، علی رازی‌زاده ، ادبیات نمایشی ،
236 بازدید، شنبه چهاردهم اسفند ۹۵
(7) حمایت از پایان‌نامه (7) حمایت از پایان‌نامه - (7) حمایت از پایان‌نامه موسسه فرهنگی - -هنری «ســرو ســبز ســوزان» از پایان‌ - نامه «چگونگی اقتباس بازی‌نامه از فیلم - ‌نامه» در مقطع کارشناسی‌ارشد حمایت کر - د. /uploadfile/file_portal/site_221_w
سرو سبز سوزان ، کارگروه پژوهش ، موسسه فرهنگی هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ، هدایت‌الله ناصری ، محمد عارف ، بازی‌نامه ، مطالعات بازی‌های رایانه‌ای ، چگونگی اقتباس بازی‌نامه از فیلم‌نامه ، در آرزوی وطن ، ادبیات نمایشی ، دانشکده دین و رسانه ، علی رازی‌زاده ، پایان‌نامه ، کارشناسی‌ارشد ،
239 بازدید، شنبه چهاردهم اسفند ۹۵
شرکت سازنده