menusearch
sarvsuzan.ir
بازی‌های رایانه‌ای
(10) حمایت از مقاله(10) حمایت از مقاله - ه مطالعات بازی‌های رایانه‌ای » حمایت ک
سرو سبز سوزان ، حمایت از مقاله ، سومین همایش ملی فضای مجازی پاک ، هندسه مطالعات بازی‌های رایانه‌ای ، اسفند 1395 ، کارگروه پژوهش ، علی رازی‌زاده ،
736 بازدید، پنج شنبه نوزدهم اسفند ۹۵
همکاری موسسه فرهنگی-هنری «سرو سبز سوزان» با پژوهشکده‌ها و مراکز تحقیقاتیهمکاری موسسه فرهنگی-هنری «سرو سبز سوزان» با پژوهشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی - ه مطالعات بازی‌های رایانه‌ای است. /up
سرو سبز سوزان ، کارگروه پژوهش ، نهادهای پژوهشی و مراکز تحقیقاتی ، موسسه فرهنگی هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ،
1053 بازدید، دوشنبه بیست و سوم اسفند ۹۵
(11) حمایت از مقاله(11) حمایت از مقاله - «نقد بازی رایانه‌ای پروانه: میراث نگ
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی هنری تک‌منظوره بازی‌های رایانه‌ای ، کارگروه پژوهش ، حمایت از مقاله ، هنرهای زیبا هنرهای نمایشی و موسیقی ، نقد بازی‌های رایانه‌ای پروانه: میراث نگهبانان نور براساس الگوی حس حضور محیطی ، علی رازی‌زاده ،
534 بازدید، چهارشنبه شانزدهم فروردین ۹۶
(12) حمایت از مقاله(12) حمایت از مقاله - ر-محور در بازی‌های رایانه‌ای » حمایت ک
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ، کارگروه پژوهش ، حمایت از مقاله ، ادبیات نمایشی و هنرهای تجسمی ، گونه‌شناسی روایت‌های تعاملی غیرکاربر محور در بازی‌های رایانه‌ای ، علی رازی‌زاده ،
644 بازدید، شنبه ششم خرداد ۹۶
اعلام اسامی کاندیدای سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایراناعلام اسامی کاندیدای سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران
سرو سبز سوزان ، سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران ، شهربراز ، بازینامه ، عناصر شکل‌دهندۀ حس حضور و بازتاب آن بر هویت کاربران بازی‌های رایانه‌ای ، فضای مجازی بازی‌های رایانه‌ای و امکان انتخاب گزینه‌های اخلاقی ، نقد پروانه: میراث نگهبانان نور ، مقایسۀ ساختار روایی شاهزاده پارس و گرشاسپ ، کارگروه بازینامه ، کارگروه پژوهش ،
505 بازدید، شنبه نهم دی ۹۶
(3) جوایز: عناصر شکل‌دهندۀ حس حضور، برگزیدۀ سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران(3) جوایز: عناصر شکل‌دهندۀ حس حضور، برگزیدۀ سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران - ت کاربران بازی‌های رایانه‌ای » در سومی
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی هنری تک منظوره بازیهای رایانه ای ، سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران ، کارگروه پژوهش ، عناصر شکل‌دهندۀ حس حضور و بازتاب آن بر هویت کاربران بازی‌های رایانه‌ای ،
502 بازدید، شنبه نهم دی ۹۶
(4) جوایز: امکان انتخاب گزینه‌های اخلاقی، برگزیدۀ سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران(4) جوایز: امکان انتخاب گزینه‌های اخلاقی، برگزیدۀ سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران - ضای مجازی بازی‌های رایانه‌ای و امکان
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی هنری تک منظوره بازیهای رایانه ای ، سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران ، فضای مجازی بازی‌های رایانه‌ای و امکان انتخاب گزینه‌های اخلاقی ، کارگروه پژوهش ،
492 بازدید، شنبه نهم دی ۹۶