بازی‌های رایانه‌ای
(10) حمایت از مقاله(10) حمایت از مقاله - (10) حمایت از مقاله موسسه فرهنگی-هنری - «ســرو ســبز ســوزان»، از مقالۀ «هند - سه مطالعات بازی‌های رایانه‌ای» حمایت - کرد. این مقاله در "سومین همایش ملی فض - ای مجازی پاک" مورد پذیرش قرار گرفت. /
سرو سبز سوزان ، حمایت از مقاله ، سومین همایش ملی فضای مجازی پاک ، هندسه مطالعات بازی‌های رایانه‌ای ، اسفند 1395 ، کارگروه پژوهش ، علی رازی‌زاده ،
463 بازدید، پنج شنبه نوزدهم اسفند ۹۵
همکاری موسسه فرهنگی-هنری «سرو سبز سوزان» با پژوهشکده‌ها و مراکز تحقیقاتیهمکاری موسسه فرهنگی-هنری «سرو سبز سوزان» با پژوهشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی - همکاری موسسه فرهنگی-هنری «سرو سبز سوز - ان» با پژوهشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی م - وسسه فرهنگی-هنری «سرو سبز سوزان» آماد - ه همکاری با پژوهشکده‌ها و مراکز تحقیق - اتی به منظور پژوهش در عرصه مطالعات با
سرو سبز سوزان ، کارگروه پژوهش ، نهادهای پژوهشی و مراکز تحقیقاتی ، موسسه فرهنگی هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ،
517 بازدید، دوشنبه بیست و سوم اسفند ۹۵
(11) حمایت از مقاله(11) حمایت از مقاله - (11) حمایت از مقاله موسسه فرهنگی-هنری - «ســرو ســبز ســوزان»، از مقالۀ «نقد - بازی رایانه‌ای پروانه: میراث نگهبانا - ن نور براساس الگوی حس حضور محیطی» حما - یت کرد. این مقاله از دو فصلنامه علمی-
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی هنری تک‌منظوره بازی‌های رایانه‌ای ، کارگروه پژوهش ، حمایت از مقاله ، هنرهای زیبا هنرهای نمایشی و موسیقی ، نقد بازی‌های رایانه‌ای پروانه: میراث نگهبانان نور براساس الگوی حس حضور محیطی ، علی رازی‌زاده ،
322 بازدید، چهارشنبه شانزدهم فروردین ۹۶
(12) حمایت از مقاله(12) حمایت از مقاله - (12) حمایت از مقاله موسسه فرهنگی-هنری - «ســرو ســبز ســوزان»، از مقالۀ «گون - ه‌شناسی روایت‌های تعاملی غیرکاربر-محو - ر در بازی‌های رایانه‌ای» حمایت کرد. ا - ین مقاله از فصلنامه علمی-پژوهشی "ادبی
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ، کارگروه پژوهش ، حمایت از مقاله ، ادبیات نمایشی و هنرهای تجسمی ، گونه‌شناسی روایت‌های تعاملی غیرکاربر محور در بازی‌های رایانه‌ای ، علی رازی‌زاده ،
360 بازدید، شنبه ششم خرداد ۹۶
اعلام اسامی کاندیدای سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایراناعلام اسامی کاندیدای سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران - اعلام اسامی کاندیدای سومین جشنواره با - زیسازان مستقل ایران موسسه فرهنگی-هنری - «سرو سبز سوزان» با ارسال پنج اثر در - سه بخش، در سومین جشنواره بازیسازان مس - تقل ایران شرکت کرده است. /uploadfile/
سرو سبز سوزان ، سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران ، شهربراز ، بازینامه ، عناصر شکل‌دهندۀ حس حضور و بازتاب آن بر هویت کاربران بازی‌های رایانه‌ای ، فضای مجازی بازی‌های رایانه‌ای و امکان انتخاب گزینه‌های اخلاقی ، نقد پروانه: میراث نگهبانان نور ، مقایسۀ ساختار روایی شاهزاده پارس و گرشاسپ ، کارگروه بازینامه ، کارگروه پژوهش ،
243 بازدید، شنبه نهم دی ۹۶
(3) جوایز: عناصر شکل‌دهندۀ حس حضور، برگزیدۀ سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران(3) جوایز: عناصر شکل‌دهندۀ حس حضور، برگزیدۀ سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران - (3) جوایز: عناصر شکل‌دهندۀ حس حضور، ب - رگزیدۀ سومین جشنواره بازیسازان مستقل - ایران مقالۀ «عناصر شکل‌دهندۀ حس حضور - و بازتاب آن بر هویت کاربران بازی‌های - رایانه‌ای» در سومین جشنواره بازیسازان
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی هنری تک منظوره بازیهای رایانه ای ، سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران ، کارگروه پژوهش ، عناصر شکل‌دهندۀ حس حضور و بازتاب آن بر هویت کاربران بازی‌های رایانه‌ای ،
247 بازدید، شنبه نهم دی ۹۶
(4) جوایز: امکان انتخاب گزینه‌های اخلاقی، برگزیدۀ سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران(4) جوایز: امکان انتخاب گزینه‌های اخلاقی، برگزیدۀ سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران - (4) جوایز: امکان انتخاب گزینه‌های اخل - اقی، برگزیدۀ سومین جشنواره بازیسازان - مستقل ایران مقالۀ «فضای مجازی بازی‌ها - ی رایانه‌ای و امکان انتخاب گزینه‌های - اخلاقی» در سومین جشنواره بازیسازان مس
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی هنری تک منظوره بازیهای رایانه ای ، سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران ، فضای مجازی بازی‌های رایانه‌ای و امکان انتخاب گزینه‌های اخلاقی ، کارگروه پژوهش ،
239 بازدید، شنبه نهم دی ۹۶
شرکت سازنده