بازی‌های رایانه‌ای
(10) حمایت از مقاله(10) حمایت از مقاله ...(10) حمایت از مقاله موسسه فرهنگی-هنری ... «ســرو ســبز ســوزان»، از مقالۀ «هند ...سه مطالعات بازی‌های رایانه‌ای» حمایت
سرو سبز سوزان ، حمایت از مقاله ، سومین همایش ملی فضای مجازی پاک ، هندسه مطالعات بازی‌های رایانه‌ای ، اسفند 1395 ، کارگروه پژوهش ، علی رازی‌زاده ،
438 بازدید، پنج شنبه نوزدهم اسفند ۹۵
همکاری موسسه فرهنگی-هنری «سرو سبز سوزان» با پژوهشکده‌ها و مراکز تحقیقاتیهمکاری موسسه فرهنگی-هنری «سرو سبز سوزان» با پژوهشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی ...همکاری موسسه فرهنگی-هنری «سرو سبز سوز ...ان» با پژوهشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی م ...وسسه فرهنگی-هنری «سرو سبز سوزان» آماد
سرو سبز سوزان ، کارگروه پژوهش ، نهادهای پژوهشی و مراکز تحقیقاتی ، موسسه فرهنگی هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ،
496 بازدید، دوشنبه بیست و سوم اسفند ۹۵
(11) حمایت از مقاله(11) حمایت از مقاله ...(11) حمایت از مقاله موسسه فرهنگی-هنری ... «ســرو ســبز ســوزان»، از مقالۀ «نقد ... بازی رایانه‌ای پروانه: میراث نگهبانا
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی هنری تک‌منظوره بازی‌های رایانه‌ای ، کارگروه پژوهش ، حمایت از مقاله ، هنرهای زیبا هنرهای نمایشی و موسیقی ، نقد بازی‌های رایانه‌ای پروانه: میراث نگهبانان نور براساس الگوی حس حضور محیطی ، علی رازی‌زاده ،
315 بازدید، چهارشنبه شانزدهم فروردین ۹۶
(12) حمایت از مقاله(12) حمایت از مقاله ...(12) حمایت از مقاله موسسه فرهنگی-هنری ... «ســرو ســبز ســوزان»، از مقالۀ «گون ...ه‌شناسی روایت‌های تعاملی غیرکاربر-محو
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ، کارگروه پژوهش ، حمایت از مقاله ، ادبیات نمایشی و هنرهای تجسمی ، گونه‌شناسی روایت‌های تعاملی غیرکاربر محور در بازی‌های رایانه‌ای ، علی رازی‌زاده ،
348 بازدید، شنبه ششم خرداد ۹۶
اعلام اسامی کاندیدای سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایراناعلام اسامی کاندیدای سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران ...اعلام اسامی کاندیدای سومین جشنواره با ...زیسازان مستقل ایران موسسه فرهنگی-هنری ... «سرو سبز سوزان» با ارسال پنج اثر در
سرو سبز سوزان ، سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران ، شهربراز ، بازینامه ، عناصر شکل‌دهندۀ حس حضور و بازتاب آن بر هویت کاربران بازی‌های رایانه‌ای ، فضای مجازی بازی‌های رایانه‌ای و امکان انتخاب گزینه‌های اخلاقی ، نقد پروانه: میراث نگهبانان نور ، مقایسۀ ساختار روایی شاهزاده پارس و گرشاسپ ، کارگروه بازینامه ، کارگروه پژوهش ،
229 بازدید، شنبه نهم دی ۹۶
(3) جوایز: عناصر شکل‌دهندۀ حس حضور، برگزیدۀ سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران(3) جوایز: عناصر شکل‌دهندۀ حس حضور، برگزیدۀ سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران ...(3) جوایز: عناصر شکل‌دهندۀ حس حضور، ب ...رگزیدۀ سومین جشنواره بازیسازان مستقل ...ایران مقالۀ «عناصر شکل‌دهندۀ حس حضور
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی هنری تک منظوره بازیهای رایانه ای ، سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران ، کارگروه پژوهش ، عناصر شکل‌دهندۀ حس حضور و بازتاب آن بر هویت کاربران بازی‌های رایانه‌ای ،
235 بازدید، شنبه نهم دی ۹۶
(4) جوایز: امکان انتخاب گزینه‌های اخلاقی، برگزیدۀ سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران(4) جوایز: امکان انتخاب گزینه‌های اخلاقی، برگزیدۀ سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران ...(4) جوایز: امکان انتخاب گزینه‌های اخل ...اقی، برگزیدۀ سومین جشنواره بازیسازان ...مستقل ایران مقالۀ «فضای مجازی بازی‌ها
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی هنری تک منظوره بازیهای رایانه ای ، سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران ، فضای مجازی بازی‌های رایانه‌ای و امکان انتخاب گزینه‌های اخلاقی ، کارگروه پژوهش ،
225 بازدید، شنبه نهم دی ۹۶
طراحی سایتطراحی سایتسایت سازسایت سازفروشگاه سازفروشگاه ساز