حمایت
(13) حمایت از مقاله(13) حمایت از مقاله - (13) حمایت از مقاله موسسه فرهنگی-هنری - «سرو سبز سوزان»، از مقالۀ «نقد ساختا - ر روایی شاهزادۀ پارس: شن‌های زمان» حم - ایت کرد. این مقاله در "اولین کنفرانس - ملی تحقیقات بازی‌های دیجیتال" مورد پذ
سرو سبز سوزان ، حمایت از مقاله ، کارگروه پژوهش ، نقد ساختار روایی شاهزادۀ پارس: شن‎‌های زمان ، اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازیهای دیجیتال ، آذر 1396 ، علی رازی‌زاده ،
206 بازدید، شنبه نهم دی ۹۶
(14) حمایت از مقاله(14) حمایت از مقاله - (14) حمایت از مقاله موسسه فرهنگی-هنری - «سرو سبز سوزان»، از مقالۀ «جایگاه نظ - ریه حضور در مطالعات بازی‌های رایانه‌ا - ی» حمایت کرد. این مقاله در "اولین کنف - رانس ملی تحقیقات بازی‌های دیجیتال" مو
سرو سبز سوزان ، حمایت از مقاله ، کارگروه پژوهش ، جایگاه نظریه حضور در مطالعات بازیهای رایانه ای ، اولین کنفرانس تحقیقات بازیهای دیجیتال ، آذر 1396 ، علی رازی‌زاده ،
236 بازدید، شنبه نهم دی ۹۶
(15) حمایت از مقاله(15) حمایت از مقاله - (15) حمایت از مقاله موسسه فرهنگی-هنری - «سرو سبز سوزان»، از مقالۀ «بررسی ساخ - تار روایی گرشاسپ: سرآغاز حماسه» حمایت - کرد. این مقاله در "سومین کنفرانس ملی - و اولین کنفرانس بین‌المللی بازی‌های
سرو سبز سوزان ، کارگروه پژوهش ، حمایت از مقاله ، بررسی ساختار روایی گرشاسپ سرآغاز حماسه ، سومین کنفرانس ملی بازیهای رایانه ای فرصتها و چالشا ، اولین کنفرانس بین المللی بازیهای رایانه ای فرصتها و چالشها ، علی رازی‌زاده ،
300 بازدید، یکشنبه ششم اسفند ۹۶
(16) حمایت از مقاله(16) حمایت از مقاله - (16) حمایت از مقاله موسسه فرهنگی-هنری - «ســرو ســبز ســوزان»، از مقالۀ «مطا - لعۀ تطبیقی ساختار روایی شاهزادۀ پارس: - شن‌های زمان و گرشاسپ: سرآغاز حماسه» - حمایت کرد. این مقاله از فصلنامه علمی-
سرو سبز سوزان ، موسسه تک منظوره بازیهای رایانه ای ، کارگروه پژوهش ، حمایت از مقاله ، ادبیات نمایشی و هنرهای تجسمی ، مطالعۀ تطبیقی ساختار روایی شاهزاده پارس: شنهای زمان و گرشاسپ:سرآغاز حماس ، علی رازی‌زاده ،
307 بازدید، یکشنبه ششم اسفند ۹۶
(2) انتشار مقاله(2) انتشار مقاله - (2) انتشار مقاله مقالۀ «ظرفیت‌سنجی شا - هنامه براساس الگوهای سه‌‌گانه‌ی اقتبا - س برای نگارش بازی‌نامه» در شماره دوم، - دوره دوم فصلنامۀ علمی-تخصصی ادبیات ن - مایشی و هنرهای تجسمی منتشر شد. /uplo
سرو سبز سوزان ، کارگروه پژوهش ، حمایت از مقاله ، ظرفیت‌سنجی شاهنامه براساس الگوهای سه‌‌گانه‌ی اقتباس برای نگارش بازی‌نامه ، ادبیات نمایشی و هنرهای تجسمی ، فاطمه سلیمانی پور ، مرضیه کثیری ، بهروز مینایی ،
247 بازدید، پنج شنبه ششم اردیبهشت ۹۷
(8) جوایز: امکان‌سنجی خلق بازی رایانه‌ای دینی، برگزیدۀ ششمین جشنواره هنر آسمانی(8) جوایز: امکان‌سنجی خلق بازی رایانه‌ای دینی، برگزیدۀ ششمین جشنواره هنر آسمانی - (8) جوایز: امکان‌سنجی خلق بازی رایانه - ‌ای دینی، برگزیدۀ ششمین جشنواره هنر آ - سمانی مقالۀ «امکان‌سنجی خلق بازی رایا - نه‌ای دینی با تاکید بر مبانی نظری هنر - دینی» در ششمین جشنواره هنر آسمانی بر
سرو سبز سوزان ، کارگروه پژوهش ، حمایت از مقاله ، ششمین جشنواره هنر آسمانی ، امکان‌سنجی خلق بازی رایانه‌ای دینی با تاکید بر مبانی نظری هنر دینی ، علی رازی‌زاده ،
208 بازدید، پنج شنبه ششم اردیبهشت ۹۷
(9) جوایز: «سرخ‌تر از عشق»، برگزیده ششمین جشنواره هنر آسمانی(9) جوایز: «سرخ‌تر از عشق»، برگزیده ششمین جشنواره هنر آسمانی - (9) جوایز: «سرخ‌تر از عشق»، برگزیده ش - شمین جشنواره هنر آسمانی «سرخ‌تر از عش - ق» در ششمین جشنواره هنر آسمانی به‌عنو - ان برگزیده رتبۀ دوم بخش بازی‌نامه انت - خاب گردید. /uploadfile/file_portal/si
سرو سبز سوزان ، کارگروه بازی‌نامه ، حمایت از بازی‌نامه ، سرخ‌تر از عشق ، ششمین جشنواره هنر آسمانی ،
225 بازدید، پنج شنبه ششم اردیبهشت ۹۷
(3) انتشار مقاله(3) انتشار مقاله - (3) انتشار مقاله مقالۀ «نقد بازی رایا - نه‌ای پروانه: میراث نگهبانان نور براس - اس الگوی حضور در محیط» در دوفصلنامۀ ع - لمی-پژوهشی هنرهای زیبا - هنرهای نمایش - ی و موسیقی منتشر شد. /uploadfile/file
سرو سبز سوزان ، کارگروه پژوهش ، حمایت از مقاله ، نقد بازی رایانه ای پروانه میراث نگهبانان نور براساس الگوی حضور در محبط ، هنرهای زیبا هنرهای نمایشی و موسیقی ، علی رازی‌زاده ،
234 بازدید، یکشنبه نهم اردیبهشت ۹۷
شرکت سازنده