حمایت از مقاله
(12) حمایت از مقاله(12) حمایت از مقاله ...(12) حمایت از مقاله موسسه فرهنگی-هنری ... «ســرو ســبز ســوزان»، از مقالۀ «گون ...ه‌شناسی روایت‌های تعاملی غیرکاربر-محو
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ، کارگروه پژوهش ، حمایت از مقاله ، ادبیات نمایشی و هنرهای تجسمی ، گونه‌شناسی روایت‌های تعاملی غیرکاربر محور در بازی‌های رایانه‌ای ، علی رازی‌زاده ،
348 بازدید، شنبه ششم خرداد ۹۶
(1) انتشار مقاله(1) انتشار مقاله ...(1) انتشار مقاله مقالۀ «گونه‌شناسی رو ...ایت‌های تعاملی غیرکاربر-محور در بازی‌ ...های رایانه‌ای» در شماره اول، دوره دوم
سرو سبز سوزان ، گونه شناسی روایتهای تعاملی غیر کاربر محور در بازیهای رایانه ای ، فصلنامه ادبیات نمایشی و هنرهای تجسمی ، حمایت از مقاله ، کارگروه پژوهش ، علی رازی زاده ،
235 بازدید، دوشنبه یکم آبان ۹۶
(13) حمایت از مقاله(13) حمایت از مقاله ...(13) حمایت از مقاله موسسه فرهنگی-هنری ... «سرو سبز سوزان»، از مقالۀ «نقد ساختا ...ر روایی شاهزادۀ پارس: شن‌های زمان» حم
سرو سبز سوزان ، حمایت از مقاله ، کارگروه پژوهش ، نقد ساختار روایی شاهزادۀ پارس: شن‎‌های زمان ، اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازیهای دیجیتال ، آذر 1396 ، علی رازی‌زاده ،
190 بازدید، شنبه نهم دی ۹۶
(14) حمایت از مقاله(14) حمایت از مقاله ...(14) حمایت از مقاله موسسه فرهنگی-هنری ... «سرو سبز سوزان»، از مقالۀ «جایگاه نظ ...ریه حضور در مطالعات بازی‌های رایانه‌ا
سرو سبز سوزان ، حمایت از مقاله ، کارگروه پژوهش ، جایگاه نظریه حضور در مطالعات بازیهای رایانه ای ، اولین کنفرانس تحقیقات بازیهای دیجیتال ، آذر 1396 ، علی رازی‌زاده ،
213 بازدید، شنبه نهم دی ۹۶
(15) حمایت از مقاله(15) حمایت از مقاله ...(15) حمایت از مقاله موسسه فرهنگی-هنری ... «سرو سبز سوزان»، از مقالۀ «بررسی ساخ ...تار روایی گرشاسپ: سرآغاز حماسه» حمایت
سرو سبز سوزان ، کارگروه پژوهش ، حمایت از مقاله ، بررسی ساختار روایی گرشاسپ سرآغاز حماسه ، سومین کنفرانس ملی بازیهای رایانه ای فرصتها و چالشا ، اولین کنفرانس بین المللی بازیهای رایانه ای فرصتها و چالشها ، علی رازی‌زاده ،
264 بازدید، یکشنبه ششم اسفند ۹۶
(16) حمایت از مقاله(16) حمایت از مقاله ...(16) حمایت از مقاله موسسه فرهنگی-هنری ... «ســرو ســبز ســوزان»، از مقالۀ «مطا ...لعۀ تطبیقی ساختار روایی شاهزادۀ پارس:
سرو سبز سوزان ، موسسه تک منظوره بازیهای رایانه ای ، کارگروه پژوهش ، حمایت از مقاله ، ادبیات نمایشی و هنرهای تجسمی ، مطالعۀ تطبیقی ساختار روایی شاهزاده پارس: شنهای زمان و گرشاسپ:سرآغاز حماس ، علی رازی‌زاده ،
268 بازدید، یکشنبه ششم اسفند ۹۶
(2) انتشار مقاله(2) انتشار مقاله ...(2) انتشار مقاله مقالۀ «ظرفیت‌سنجی شا ...هنامه براساس الگوهای سه‌‌گانه‌ی اقتبا ...س برای نگارش بازی‌نامه» در شماره دوم،
سرو سبز سوزان ، کارگروه پژوهش ، حمایت از مقاله ، ظرفیت‌سنجی شاهنامه براساس الگوهای سه‌‌گانه‌ی اقتباس برای نگارش بازی‌نامه ، ادبیات نمایشی و هنرهای تجسمی ، فاطمه سلیمانی پور ، مرضیه کثیری ، بهروز مینایی ،
206 بازدید، پنج شنبه ششم اردیبهشت ۹۷
(8) جوایز: امکان‌سنجی خلق بازی رایانه‌ای دینی، برگزیدۀ ششمین جشنواره هنر آسمانی(8) جوایز: امکان‌سنجی خلق بازی رایانه‌ای دینی، برگزیدۀ ششمین جشنواره هنر آسمانی ...(8) جوایز: امکان‌سنجی خلق بازی رایانه ...‌ای دینی، برگزیدۀ ششمین جشنواره هنر آ ...سمانی مقالۀ «امکان‌سنجی خلق بازی رایا
سرو سبز سوزان ، کارگروه پژوهش ، حمایت از مقاله ، ششمین جشنواره هنر آسمانی ، امکان‌سنجی خلق بازی رایانه‌ای دینی با تاکید بر مبانی نظری هنر دینی ، علی رازی‌زاده ،
169 بازدید، پنج شنبه ششم اردیبهشت ۹۷
(3) انتشار مقاله(3) انتشار مقاله ...(3) انتشار مقاله مقالۀ «نقد بازی رایا ...نه‌ای پروانه: میراث نگهبانان نور براس ...اس الگوی حضور در محیط» در دوفصلنامۀ ع
سرو سبز سوزان ، کارگروه پژوهش ، حمایت از مقاله ، نقد بازی رایانه ای پروانه میراث نگهبانان نور براساس الگوی حضور در محبط ، هنرهای زیبا هنرهای نمایشی و موسیقی ، علی رازی‌زاده ،
195 بازدید، یکشنبه نهم اردیبهشت ۹۷
طراحی سایتطراحی سایتسایت سازسایت سازفروشگاه سازفروشگاه ساز