menusearch
sarvsuzan.ir
حمایت از مقاله
(12) حمایت از مقاله(12) حمایت از مقاله - (12) حمایت از مقاله موسسه فرهنگی-هنری - رایانه‌ای» حمایت کرد. این مقاله از فص - عمومی، با حمایت کارگروه پژوهش موسسه - به دریافت حمایت می‌توانند برای - ســوزان»، از مقالۀ «گونه‌شناسی روایت - این مقاله از فصلنامه علمی-پژوهشی "اد - ;ای» از فصلنامه علمی-پژوهشی ادب - ت کرد. این مقاله از فصلنامه علمی-پژوه
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ، کارگروه پژوهش ، حمایت از مقاله ، ادبیات نمایشی و هنرهای تجسمی ، گونه‌شناسی روایت‌های تعاملی غیرکاربر محور در بازی‌های رایانه‌ای ، علی رازی‌زاده ،
577 بازدید، شنبه ششم خرداد ۹۶
(1) انتشار مقاله(1) انتشار مقاله - quo; که با حمایت کارگروه پژوهش موسسه - به دریافت حمایت می‌توانند برای - د مقاله را از این آدرس دریافت کنند. - (1) انتشار مقاله مقالۀ «گونه‌شناسی رو - wnj;توانند مقاله را از این آدرس دریاف
سرو سبز سوزان ، گونه شناسی روایتهای تعاملی غیر کاربر محور در بازیهای رایانه ای ، فصلنامه ادبیات نمایشی و هنرهای تجسمی ، حمایت از مقاله ، کارگروه پژوهش ، علی رازی زاده ،
414 بازدید، دوشنبه یکم آبان ۹۶
(13) حمایت از مقاله(13) حمایت از مقاله - (13) حمایت از مقاله موسسه فرهنگی-هنری - ‌های زمان» حمایت کرد. این مقاله در "ا - عمومی، با حمایت کارگروه پژوهش موسسه - به دریافت حمایت می‌توانند برای - بز سوزان»، از مقالۀ «نقد ساختار روایی - ت کرد. این مقاله در "اولین کنفرانس مل
سرو سبز سوزان ، حمایت از مقاله ، کارگروه پژوهش ، نقد ساختار روایی شاهزادۀ پارس: شن‎‌های زمان ، اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازیهای دیجیتال ، آذر 1396 ، علی رازی‌زاده ،
360 بازدید، شنبه نهم دی ۹۶
(14) حمایت از مقاله(14) حمایت از مقاله - (14) حمایت از مقاله موسسه فرهنگی-هنری - رایانه‌ای» حمایت کرد. این مقاله در "ا - عمومی، با حمایت کارگروه پژوهش موسسه - به دریافت حمایت می‌توانند برای - بز سوزان»، از مقالۀ «جایگاه نظریه حضو - ت کرد. این مقاله در "اولین کنفرانس مل
سرو سبز سوزان ، حمایت از مقاله ، کارگروه پژوهش ، جایگاه نظریه حضور در مطالعات بازیهای رایانه ای ، اولین کنفرانس تحقیقات بازیهای دیجیتال ، آذر 1396 ، علی رازی‌زاده ،
421 بازدید، شنبه نهم دی ۹۶
(15) حمایت از مقاله(15) حمایت از مقاله - (15) حمایت از مقاله موسسه فرهنگی-هنری - غاز حماسه» حمایت کرد. این مقاله در "س - عمومی، با حمایت کارگروه پژوهش موسسه - به دریافت حمایت می‌توانند برای - بز سوزان»، از مقالۀ «بررسی ساختار روا - ت کرد. این مقاله در "سومین کنفرانس مل
سرو سبز سوزان ، کارگروه پژوهش ، حمایت از مقاله ، بررسی ساختار روایی گرشاسپ سرآغاز حماسه ، سومین کنفرانس ملی بازیهای رایانه ای فرصتها و چالشا ، اولین کنفرانس بین المللی بازیهای رایانه ای فرصتها و چالشها ، علی رازی‌زاده ،
708 بازدید، یکشنبه ششم اسفند ۹۶
(16) حمایت از مقاله(16) حمایت از مقاله - (16) حمایت از مقاله موسسه فرهنگی-هنری - غاز حماسه» حمایت کرد. این مقاله از فص - عمومی، با حمایت کارگروه پژوهش موسسه - به دریافت حمایت می‌توانند برای - ســوزان»، از مقالۀ «مطالعۀ تطبیقی سا - این مقاله از فصلنامه علمی-تخصصی "ادب - اسه» از فصلنامه علمی-تخصصیادبیا - ت کرد. این مقاله از فصلنامه علمی-تخصص
سرو سبز سوزان ، موسسه تک منظوره بازیهای رایانه ای ، کارگروه پژوهش ، حمایت از مقاله ، ادبیات نمایشی و هنرهای تجسمی ، مطالعۀ تطبیقی ساختار روایی شاهزاده پارس: شنهای زمان و گرشاسپ:سرآغاز حماس ، علی رازی‌زاده ،
668 بازدید، یکشنبه ششم اسفند ۹۶
(2) انتشار مقاله(2) انتشار مقاله - quo; که با حمایت کارگروه پژوهش موسسه - به دریافت حمایت می‌توانند برای - د مقاله را از این آدرس دریافت کنند. - (2) انتشار مقاله مقالۀ «ظرفیت‌سنجی شا - wnj;توانند مقاله را از این آدرس دریاف
سرو سبز سوزان ، کارگروه پژوهش ، حمایت از مقاله ، ظرفیت‌سنجی شاهنامه براساس الگوهای سه‌‌گانه‌ی اقتباس برای نگارش بازی‌نامه ، ادبیات نمایشی و هنرهای تجسمی ، فاطمه سلیمانی پور ، مرضیه کثیری ، بهروز مینایی ،
639 بازدید، پنج شنبه ششم اردیبهشت ۹۷
(8) جوایز: امکان‌سنجی خلق بازی رایانه‌ای دینی، برگزیدۀ ششمین جشنواره هنر آسمانی(8) جوایز: امکان‌سنجی خلق بازی رایانه‌ای دینی، برگزیدۀ ششمین جشنواره هنر آسمانی - ن مقاله با حمایت کارگروه پژوهش نگارش - اب شد. این مقاله با حمایت کارگروه پژو
سرو سبز سوزان ، کارگروه پژوهش ، حمایت از مقاله ، ششمین جشنواره هنر آسمانی ، امکان‌سنجی خلق بازی رایانه‌ای دینی با تاکید بر مبانی نظری هنر دینی ، علی رازی‌زاده ،
623 بازدید، پنج شنبه ششم اردیبهشت ۹۷
(3) انتشار مقاله(3) انتشار مقاله - quo; که با حمایت کارگروه پژوهش موسسه - به دریافت حمایت می‌توانند برای - د مقاله را از این آدرس دریافت کنند. - (3) انتشار مقاله مقالۀ «نقد بازی رایا - wnj;توانند مقاله را از این آدرس دریاف
سرو سبز سوزان ، کارگروه پژوهش ، حمایت از مقاله ، نقد بازی رایانه ای پروانه میراث نگهبانان نور براساس الگوی حضور در محبط ، هنرهای زیبا هنرهای نمایشی و موسیقی ، علی رازی‌زاده ،
639 بازدید، یکشنبه نهم اردیبهشت ۹۷