حمایت از پایان‌نامه
(1) حمایت از پایان‌نامه (1) حمایت از پایان‌نامه - (1) حمایت از پایان‌نامه موسسه فرهنگی - -هنری «ســرو ســبز ســوزان» از پایان‌ - ­نامه «زیبایی‌شناسی بازی‌های رایانه‌ا - ی» در مقطع کارشناسی‌­ارشد رشته فلسفه - هنر حمایت کرد. /uploadfile/file_porta
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی-هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ، پایان‌نامه ، کارشناسی ارشد ، فلسفه هنر ، زیبایی‌شناسی بازی‌های رایانه‌ای ، حمایت از پایان‌نامه ،
718 بازدید، چهارشنبه بیست و یکم بهمن ۹۴
(2) حمایت از پایان‌نامه (2) حمایت از پایان‌نامه - (2) حمایت از پایان‌نامه موسسه فرهنگی - -هنری «ســرو ســبز ســوزان» از پایان‌ - نامه «بررسی روایت‌های تعاملی به منظو - ر ارائه روایت دینی در بازی‌های رایانه - ‌ای» در مقطع کارشناسی‌ ارشد حمایت کرد
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ، پایان‌نامه ، کارشناسی ارشد ، ادبیات نمایشی ، بررسی روایت‌های تعاملی به منظور ارائه روایت دینی در بازی‌های رایانه‌ای ، حمایت از پایان‌نامه ،
737 بازدید، چهارشنبه بیست و یکم بهمن ۹۴
(3) حمایت از پایان‌نامه (3) حمایت از پایان‌نامه - (3) حمایت از پایان‌نامه موسسه فرهنگی - -هنری «ســرو ســبز ســوزان» از پایان‌ - نامه «مطالعه انتقادی مولفه‌¬های سبک ز - ندگی در بازی رایانه‌¬ای Sims در مق - طع کارشناسی‌ ارشد رشته علوم ارتباطات
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی-هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ، پایان‌نامه ، کارشناسی ارشد ، علوم ارتباطات اجتماعی ، دانشکده دین و رسانه دانشگاه صداوسیما ، آقای جعفر محمدیان ، دکتر داود رحیمی سجاسی ، دکتر بهروز مینایی ، حمایت از پایان‌نامه ،
913 بازدید، چهارشنبه بیست و یکم بهمن ۹۴
(4) حمایت از پایان‌نامه (4) حمایت از پایان‌نامه - (4) حمایت از پایان‌نامه موسسه فرهنگی - -هنری «ســرو ســبز ســوزان» از پایان‌ - نامه «فضای مجازی و تاثیر آن بر هویت د - ینی: پیامدها و راهکارها» در مقطع کارش - ناسی‌ارشد حمایت کرد. /uploadfile/file
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ، پایان‌نامه ، کارشناسی ارشد ، فضای مجازی و تاثیر آن بر هویت دینی: پیامدها و راهکارها ، حوزه علمیه قم ، دکتر هادی قشقاوی ، دکتر سید عبدالرئوف افضلی ، حمایت از پایان‌نامه ، آقای علی دالوئی ،
808 بازدید، چهارشنبه بیست و یکم بهمن ۹۴
شرکت سازنده