سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران
اعلام اسامی کاندیدای سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایراناعلام اسامی کاندیدای سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران - اعلام اسامی کاندیدای سومین جشنواره با - زیسازان مستقل ایران موسسه فرهنگی-هنری - «سرو سبز سوزان» با ارسال پنج اثر در - سه بخش، در سومین جشنواره بازیسازان مس - تقل ایران شرکت کرده است. /uploadfile/
سرو سبز سوزان ، سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران ، شهربراز ، بازینامه ، عناصر شکل‌دهندۀ حس حضور و بازتاب آن بر هویت کاربران بازی‌های رایانه‌ای ، فضای مجازی بازی‌های رایانه‌ای و امکان انتخاب گزینه‌های اخلاقی ، نقد پروانه: میراث نگهبانان نور ، مقایسۀ ساختار روایی شاهزاده پارس و گرشاسپ ، کارگروه بازینامه ، کارگروه پژوهش ،
247 بازدید، شنبه نهم دی ۹۶
(3) جوایز: عناصر شکل‌دهندۀ حس حضور، برگزیدۀ سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران(3) جوایز: عناصر شکل‌دهندۀ حس حضور، برگزیدۀ سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران - (3) جوایز: عناصر شکل‌دهندۀ حس حضور، ب - رگزیدۀ سومین جشنواره بازیسازان مستقل - ایران مقالۀ «عناصر شکل‌دهندۀ حس حضور - و بازتاب آن بر هویت کاربران بازی‌های - رایانه‌ای» در سومین جشنواره بازیسازان
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی هنری تک منظوره بازیهای رایانه ای ، سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران ، کارگروه پژوهش ، عناصر شکل‌دهندۀ حس حضور و بازتاب آن بر هویت کاربران بازی‌های رایانه‌ای ،
251 بازدید، شنبه نهم دی ۹۶
(4) جوایز: امکان انتخاب گزینه‌های اخلاقی، برگزیدۀ سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران(4) جوایز: امکان انتخاب گزینه‌های اخلاقی، برگزیدۀ سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران - (4) جوایز: امکان انتخاب گزینه‌های اخل - اقی، برگزیدۀ سومین جشنواره بازیسازان - مستقل ایران مقالۀ «فضای مجازی بازی‌ها - ی رایانه‌ای و امکان انتخاب گزینه‌های - اخلاقی» در سومین جشنواره بازیسازان مس
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی هنری تک منظوره بازیهای رایانه ای ، سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران ، فضای مجازی بازی‌های رایانه‌ای و امکان انتخاب گزینه‌های اخلاقی ، کارگروه پژوهش ،
245 بازدید، شنبه نهم دی ۹۶
(5) جوایز: نقد پروانه میراث نگهبانان نور، برگزیدۀ سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران(5) جوایز: نقد پروانه میراث نگهبانان نور، برگزیدۀ سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران - (5) جوایز: نقد پروانه میراث نگهبانان - نور، برگزیدۀ سومین جشنواره بازیسازان - مستقل ایران مقالۀ «نقد پروانه میراث ن - گهبانان نور» در سومین جشنواره بازیساز - ان مستقل ایران برگزیده شد. /uploadfil
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی هنری تک منظوره بازیهای رایانه ای ، سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران ، کارگروه پژوهش ، نقد پروانه میراث نگهبانان نور ،
353 بازدید، شنبه نهم دی ۹۶
(6) جوایز: مقایسه شاهزاده پارس و گرشاسپ، برگزیدۀ سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران(6) جوایز: مقایسه شاهزاده پارس و گرشاسپ، برگزیدۀ سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران - (6) جوایز: مقایسه شاهزاده پارس و گرشا - سپ، برگزیدۀ سومین جشنواره بازیسازان م - ستقل ایران مقالۀ «مقایسه ساختار روایی - شاهزاده پارس و گرشاسپ» در سومین جشنو - اره بازیسازان مستقل ایران برگزیده شد.
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی هنری تک منظوره بازیهای رایانه ای ، سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران ، مقایسه ساختار روایی شاهزاده پارس و گرشاسپ ، کارگروه پژوهش ،
371 بازدید، شنبه نهم دی ۹۶
شرکت سازنده