سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران
اعلام اسامی کاندیدای سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایراناعلام اسامی کاندیدای سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران ...اعلام اسامی کاندیدای سومین جشنواره با ...زیسازان مستقل ایران موسسه فرهنگی-هنری ... «سرو سبز سوزان» با ارسال پنج اثر در
سرو سبز سوزان ، سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران ، شهربراز ، بازینامه ، عناصر شکل‌دهندۀ حس حضور و بازتاب آن بر هویت کاربران بازی‌های رایانه‌ای ، فضای مجازی بازی‌های رایانه‌ای و امکان انتخاب گزینه‌های اخلاقی ، نقد پروانه: میراث نگهبانان نور ، مقایسۀ ساختار روایی شاهزاده پارس و گرشاسپ ، کارگروه بازینامه ، کارگروه پژوهش ،
229 بازدید، شنبه نهم دی ۹۶
(3) جوایز: عناصر شکل‌دهندۀ حس حضور، برگزیدۀ سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران(3) جوایز: عناصر شکل‌دهندۀ حس حضور، برگزیدۀ سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران ...(3) جوایز: عناصر شکل‌دهندۀ حس حضور، ب ...رگزیدۀ سومین جشنواره بازیسازان مستقل ...ایران مقالۀ «عناصر شکل‌دهندۀ حس حضور
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی هنری تک منظوره بازیهای رایانه ای ، سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران ، کارگروه پژوهش ، عناصر شکل‌دهندۀ حس حضور و بازتاب آن بر هویت کاربران بازی‌های رایانه‌ای ،
235 بازدید، شنبه نهم دی ۹۶
(4) جوایز: امکان انتخاب گزینه‌های اخلاقی، برگزیدۀ سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران(4) جوایز: امکان انتخاب گزینه‌های اخلاقی، برگزیدۀ سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران ...(4) جوایز: امکان انتخاب گزینه‌های اخل ...اقی، برگزیدۀ سومین جشنواره بازیسازان ...مستقل ایران مقالۀ «فضای مجازی بازی‌ها
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی هنری تک منظوره بازیهای رایانه ای ، سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران ، فضای مجازی بازی‌های رایانه‌ای و امکان انتخاب گزینه‌های اخلاقی ، کارگروه پژوهش ،
225 بازدید، شنبه نهم دی ۹۶
(5) جوایز: نقد پروانه میراث نگهبانان نور، برگزیدۀ سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران(5) جوایز: نقد پروانه میراث نگهبانان نور، برگزیدۀ سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران ...(5) جوایز: نقد پروانه میراث نگهبانان ...نور، برگزیدۀ سومین جشنواره بازیسازان ...مستقل ایران مقالۀ «نقد پروانه میراث ن
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی هنری تک منظوره بازیهای رایانه ای ، سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران ، کارگروه پژوهش ، نقد پروانه میراث نگهبانان نور ،
316 بازدید، شنبه نهم دی ۹۶
(6) جوایز: مقایسه شاهزاده پارس و گرشاسپ، برگزیدۀ سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران(6) جوایز: مقایسه شاهزاده پارس و گرشاسپ، برگزیدۀ سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران ...(6) جوایز: مقایسه شاهزاده پارس و گرشا ...سپ، برگزیدۀ سومین جشنواره بازیسازان م ...ستقل ایران مقالۀ «مقایسه ساختار روایی
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی هنری تک منظوره بازیهای رایانه ای ، سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران ، مقایسه ساختار روایی شاهزاده پارس و گرشاسپ ، کارگروه پژوهش ،
334 بازدید، شنبه نهم دی ۹۶
طراحی سایتطراحی سایتسایت سازسایت سازفروشگاه سازفروشگاه ساز