ششمین جشنواره هنر آسمانی
(8) جوایز: امکان‌سنجی خلق بازی رایانه‌ای دینی، برگزیدۀ ششمین جشنواره هنر آسمانی(8) جوایز: امکان‌سنجی خلق بازی رایانه‌ای دینی، برگزیدۀ ششمین جشنواره هنر آسمانی - (8) جوایز: امکان‌سنجی خلق بازی رایانه - ‌ای دینی، برگزیدۀ ششمین جشنواره هنر آ - سمانی مقالۀ «امکان‌سنجی خلق بازی رایا - نه‌ای دینی با تاکید بر مبانی نظری هنر - دینی» در ششمین جشنواره هنر آسمانی بر
سرو سبز سوزان ، کارگروه پژوهش ، حمایت از مقاله ، ششمین جشنواره هنر آسمانی ، امکان‌سنجی خلق بازی رایانه‌ای دینی با تاکید بر مبانی نظری هنر دینی ، علی رازی‌زاده ،
208 بازدید، پنج شنبه ششم اردیبهشت ۹۷
(9) جوایز: «سرخ‌تر از عشق»، برگزیده ششمین جشنواره هنر آسمانی(9) جوایز: «سرخ‌تر از عشق»، برگزیده ششمین جشنواره هنر آسمانی - (9) جوایز: «سرخ‌تر از عشق»، برگزیده ش - شمین جشنواره هنر آسمانی «سرخ‌تر از عش - ق» در ششمین جشنواره هنر آسمانی به‌عنو - ان برگزیده رتبۀ دوم بخش بازی‌نامه انت - خاب گردید. /uploadfile/file_portal/si
سرو سبز سوزان ، کارگروه بازی‌نامه ، حمایت از بازی‌نامه ، سرخ‌تر از عشق ، ششمین جشنواره هنر آسمانی ،
225 بازدید، پنج شنبه ششم اردیبهشت ۹۷
شرکت سازنده