شهربراز
پایان نگارش بازی‌نامه «شهربَراز»پایان نگارش بازی‌نامه «شهربَراز» - پایان نگارش بازی‌نامه «شهربَراز» «شهر - بَراز» که نام یکی از بزرگ‌ترین سردارا - ن ساسانی است، شخصیت محوری این بازی‌­ن - امه می‌­باشد. /uploadfile/file_portal - vk'd_2.jpg به گزارش روابط عمومی موسسه
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی-هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ، بازی‌نامه ، شهربراز ،
700 بازدید، چهارشنبه بیست و یکم بهمن ۹۴
(2) جوایز: «شهربراز»، برگزیده پنجمین جشنواره هنر آسمانی(2) جوایز: «شهربراز»، برگزیده پنجمین جشنواره هنر آسمانی - (2) جوایز: «شهربراز»، برگزیده پنجمین - جشنواره هنر آسمانی «شهربراز» در پنجمی - ن جشنواره هنر آسمانی به‌عنوان برگزیده - رتبۀ اول بخش بازی‌نامه انتخاب گردید. - /uploadfile/file_portal/site_221_we
سرو سبز سوزان ، کارگروه بازی‌نامه ، شهربراز ، پنجمین جشنواره هنر آسمانی ،
416 بازدید، شنبه چهاردهم اسفند ۹۵
اعلام اسامی کاندیدای سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایراناعلام اسامی کاندیدای سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران - اعلام اسامی کاندیدای سومین جشنواره با - زیسازان مستقل ایران موسسه فرهنگی-هنری - «سرو سبز سوزان» با ارسال پنج اثر در - سه بخش، در سومین جشنواره بازیسازان مس - تقل ایران شرکت کرده است. /uploadfile/
سرو سبز سوزان ، سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران ، شهربراز ، بازینامه ، عناصر شکل‌دهندۀ حس حضور و بازتاب آن بر هویت کاربران بازی‌های رایانه‌ای ، فضای مجازی بازی‌های رایانه‌ای و امکان انتخاب گزینه‌های اخلاقی ، نقد پروانه: میراث نگهبانان نور ، مقایسۀ ساختار روایی شاهزاده پارس و گرشاسپ ، کارگروه بازینامه ، کارگروه پژوهش ،
247 بازدید، شنبه نهم دی ۹۶
شرکت سازنده