علی رازی‌زاده
(12) حمایت از مقاله(12) حمایت از مقاله ...(12) حمایت از مقاله موسسه فرهنگی-هنری ... «ســرو ســبز ســوزان»، از مقالۀ «گون ...ه‌شناسی روایت‌های تعاملی غیرکاربر-محو
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ، کارگروه پژوهش ، حمایت از مقاله ، ادبیات نمایشی و هنرهای تجسمی ، گونه‌شناسی روایت‌های تعاملی غیرکاربر محور در بازی‌های رایانه‌ای ، علی رازی‌زاده ،
356 بازدید، شنبه ششم خرداد ۹۶
(13) حمایت از مقاله(13) حمایت از مقاله ...(13) حمایت از مقاله موسسه فرهنگی-هنری ... «سرو سبز سوزان»، از مقالۀ «نقد ساختا ...ر روایی شاهزادۀ پارس: شن‌های زمان» حم
سرو سبز سوزان ، حمایت از مقاله ، کارگروه پژوهش ، نقد ساختار روایی شاهزادۀ پارس: شن‎‌های زمان ، اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازیهای دیجیتال ، آذر 1396 ، علی رازی‌زاده ،
196 بازدید، شنبه نهم دی ۹۶
(14) حمایت از مقاله(14) حمایت از مقاله ...(14) حمایت از مقاله موسسه فرهنگی-هنری ... «سرو سبز سوزان»، از مقالۀ «جایگاه نظ ...ریه حضور در مطالعات بازی‌های رایانه‌ا
سرو سبز سوزان ، حمایت از مقاله ، کارگروه پژوهش ، جایگاه نظریه حضور در مطالعات بازیهای رایانه ای ، اولین کنفرانس تحقیقات بازیهای دیجیتال ، آذر 1396 ، علی رازی‌زاده ،
223 بازدید، شنبه نهم دی ۹۶
(15) حمایت از مقاله(15) حمایت از مقاله ...(15) حمایت از مقاله موسسه فرهنگی-هنری ... «سرو سبز سوزان»، از مقالۀ «بررسی ساخ ...تار روایی گرشاسپ: سرآغاز حماسه» حمایت
سرو سبز سوزان ، کارگروه پژوهش ، حمایت از مقاله ، بررسی ساختار روایی گرشاسپ سرآغاز حماسه ، سومین کنفرانس ملی بازیهای رایانه ای فرصتها و چالشا ، اولین کنفرانس بین المللی بازیهای رایانه ای فرصتها و چالشها ، علی رازی‌زاده ،
278 بازدید، یکشنبه ششم اسفند ۹۶
(7) جوایز: رسالۀ دکتری برگزیدۀ اولین جشنوارۀ پایان‌نامه‌های برتر حوزۀ بازی‌های رایانه‌ای(7) جوایز: رسالۀ دکتری برگزیدۀ اولین جشنوارۀ پایان‌نامه‌های برتر حوزۀ بازی‌های رایانه‌ای ...(7) جوایز: رسالۀ دکتری برگزیدۀ اولین ...جشنوارۀ پایان‌نامه‌های برتر حوزۀ بازی ...‌های رایانه‌ای رسالۀ دکتری «نظریه حضو
سرو سبز سوزان ، موسسه تک منظوره بازیهای رایانه ای ، اولین جشنواره پایان نامه های برتر حوزۀ بازیهای رایانه ای ، کارگروه پژوهش ، علی رازی‌زاده ،
279 بازدید، یکشنبه ششم اسفند ۹۶
(16) حمایت از مقاله(16) حمایت از مقاله ...(16) حمایت از مقاله موسسه فرهنگی-هنری ... «ســرو ســبز ســوزان»، از مقالۀ «مطا ...لعۀ تطبیقی ساختار روایی شاهزادۀ پارس:
سرو سبز سوزان ، موسسه تک منظوره بازیهای رایانه ای ، کارگروه پژوهش ، حمایت از مقاله ، ادبیات نمایشی و هنرهای تجسمی ، مطالعۀ تطبیقی ساختار روایی شاهزاده پارس: شنهای زمان و گرشاسپ:سرآغاز حماس ، علی رازی‌زاده ،
281 بازدید، یکشنبه ششم اسفند ۹۶
(8) جوایز: امکان‌سنجی خلق بازی رایانه‌ای دینی، برگزیدۀ ششمین جشنواره هنر آسمانی(8) جوایز: امکان‌سنجی خلق بازی رایانه‌ای دینی، برگزیدۀ ششمین جشنواره هنر آسمانی ...(8) جوایز: امکان‌سنجی خلق بازی رایانه ...‌ای دینی، برگزیدۀ ششمین جشنواره هنر آ ...سمانی مقالۀ «امکان‌سنجی خلق بازی رایا
سرو سبز سوزان ، کارگروه پژوهش ، حمایت از مقاله ، ششمین جشنواره هنر آسمانی ، امکان‌سنجی خلق بازی رایانه‌ای دینی با تاکید بر مبانی نظری هنر دینی ، علی رازی‌زاده ،
185 بازدید، پنج شنبه ششم اردیبهشت ۹۷
(3) انتشار مقاله(3) انتشار مقاله ...(3) انتشار مقاله مقالۀ «نقد بازی رایا ...نه‌ای پروانه: میراث نگهبانان نور براس ...اس الگوی حضور در محیط» در دوفصلنامۀ ع
سرو سبز سوزان ، کارگروه پژوهش ، حمایت از مقاله ، نقد بازی رایانه ای پروانه میراث نگهبانان نور براساس الگوی حضور در محبط ، هنرهای زیبا هنرهای نمایشی و موسیقی ، علی رازی‌زاده ،
210 بازدید، یکشنبه نهم اردیبهشت ۹۷
شرکت سازنده