فضای مجازی بازی‌های رایانه‌ای و امکان انتخاب گزینه‌های اخلاقی
(2) حمایت از مقاله(2) حمایت از مقاله - (2) حمایت از مقاله موسسه فرهنگی-هنری - «ســرو ســبز ســوزان»، از مقالۀ «فضای - مجازی بازی‌های رایانه‌ای و امکان انت - خاب گزینه‌های اخلاقی» حمایت کرد. /upl - /مقاله.jpg به گزارش روابط عمومی، با ح
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ، مقاله علمی پژوهشی ، فضای مجازی بازی‌های رایانه‌ای و امکان انتخاب گزینه‌های اخلاقی ، پژوهشنامه اخلاق ، سید رضی موسوی گیلانی ، بهروز مینایی ، حمایت از مقاله ، کارگروه پژوهش ، علی رازی‌زاده ،
897 بازدید، جمعه بیست و سوم بهمن ۹۴
اعلام اسامی کاندیدای سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایراناعلام اسامی کاندیدای سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران - اعلام اسامی کاندیدای سومین جشنواره با - زیسازان مستقل ایران موسسه فرهنگی-هنری - «سرو سبز سوزان» با ارسال پنج اثر در - سه بخش، در سومین جشنواره بازیسازان مس - تقل ایران شرکت کرده است. /uploadfile/
سرو سبز سوزان ، سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران ، شهربراز ، بازینامه ، عناصر شکل‌دهندۀ حس حضور و بازتاب آن بر هویت کاربران بازی‌های رایانه‌ای ، فضای مجازی بازی‌های رایانه‌ای و امکان انتخاب گزینه‌های اخلاقی ، نقد پروانه: میراث نگهبانان نور ، مقایسۀ ساختار روایی شاهزاده پارس و گرشاسپ ، کارگروه بازینامه ، کارگروه پژوهش ،
247 بازدید، شنبه نهم دی ۹۶
(4) جوایز: امکان انتخاب گزینه‌های اخلاقی، برگزیدۀ سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران(4) جوایز: امکان انتخاب گزینه‌های اخلاقی، برگزیدۀ سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران - (4) جوایز: امکان انتخاب گزینه‌های اخل - اقی، برگزیدۀ سومین جشنواره بازیسازان - مستقل ایران مقالۀ «فضای مجازی بازی‌ها - ی رایانه‌ای و امکان انتخاب گزینه‌های - اخلاقی» در سومین جشنواره بازیسازان مس
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی هنری تک منظوره بازیهای رایانه ای ، سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران ، فضای مجازی بازی‌های رایانه‌ای و امکان انتخاب گزینه‌های اخلاقی ، کارگروه پژوهش ،
245 بازدید، شنبه نهم دی ۹۶
شرکت سازنده