فضای مجازی بازی‌های رایانه‌ای و امکان انتخاب گزینه‌های اخلاقی
(2) حمایت از مقاله(2) حمایت از مقاله ...(2) حمایت از مقاله موسسه فرهنگی-هنری ...«ســرو ســبز ســوزان»، از مقالۀ «فضای ... مجازی بازی‌های رایانه‌ای و امکان انت
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ، مقاله علمی پژوهشی ، فضای مجازی بازی‌های رایانه‌ای و امکان انتخاب گزینه‌های اخلاقی ، پژوهشنامه اخلاق ، سید رضی موسوی گیلانی ، بهروز مینایی ، حمایت از مقاله ، کارگروه پژوهش ، علی رازی‌زاده ،
847 بازدید، جمعه بیست و سوم بهمن ۹۴
اعلام اسامی کاندیدای سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایراناعلام اسامی کاندیدای سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران ...اعلام اسامی کاندیدای سومین جشنواره با ...زیسازان مستقل ایران موسسه فرهنگی-هنری ... «سرو سبز سوزان» با ارسال پنج اثر در
سرو سبز سوزان ، سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران ، شهربراز ، بازینامه ، عناصر شکل‌دهندۀ حس حضور و بازتاب آن بر هویت کاربران بازی‌های رایانه‌ای ، فضای مجازی بازی‌های رایانه‌ای و امکان انتخاب گزینه‌های اخلاقی ، نقد پروانه: میراث نگهبانان نور ، مقایسۀ ساختار روایی شاهزاده پارس و گرشاسپ ، کارگروه بازینامه ، کارگروه پژوهش ،
229 بازدید، شنبه نهم دی ۹۶
(4) جوایز: امکان انتخاب گزینه‌های اخلاقی، برگزیدۀ سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران(4) جوایز: امکان انتخاب گزینه‌های اخلاقی، برگزیدۀ سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران ...(4) جوایز: امکان انتخاب گزینه‌های اخل ...اقی، برگزیدۀ سومین جشنواره بازیسازان ...مستقل ایران مقالۀ «فضای مجازی بازی‌ها
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی هنری تک منظوره بازیهای رایانه ای ، سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران ، فضای مجازی بازی‌های رایانه‌ای و امکان انتخاب گزینه‌های اخلاقی ، کارگروه پژوهش ،
225 بازدید، شنبه نهم دی ۹۶
طراحی سایتطراحی سایتسایت سازسایت سازفروشگاه سازفروشگاه ساز