مرضیه کثیری
(6) حمایت از پایان‌نامه (6) حمایت از پایان‌نامه - (6) حمایت از پایان‌نامه موسسه فرهنگی - -هنری «ســرو ســبز ســوزان» از پایان‌ - نامه «چگونگی اقتباس از متون ادبی برای - نگارش بازی‌نامه با تاکید بر شاهنامه» - در مقطع کارشناسی‌ارشد حمایت کرد. /up
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ، پایان‌نامه ، کارشناسی‌ارشد ، بهروز مینایی ، چگونگی اقتباس از متون ادبی برای نگارش بازی‌نامه با تاکید بر شاهنامه ، سرزمین دلاوران: ایران‌شهر ، دانشکده دین و رسانه ، مرضیه کثیری ، علی رازی‌زاده ، ادبیات نمایشی ،
240 بازدید، شنبه چهاردهم اسفند ۹۵
(7) حمایت از مقاله(7) حمایت از مقاله - (7) حمایت از مقاله موسسه فرهنگی-هنری - «ســرو ســبز ســوزان»، از مقالۀ «الگو - ی سه‌گانۀ اقتباس از شاهنامه در نگارش - بازی‌نامه» حمایت کرد. این مقاله در - ومین کنفرانس ملی بازی‌های رایانه‌ای:
سرو سبز سوزان ، حمایت از مقاله ، دومین کنفرانس ملی بازی‌های رایانه‌ای: فرصت‌ها و چالش‌ها ، فاطمه سلیمانی‌پور ، مرضیه کثیری ، کارگروه پژوهش ،
223 بازدید، شنبه چهاردهم اسفند ۹۵
(2) انتشار مقاله(2) انتشار مقاله - (2) انتشار مقاله مقالۀ «ظرفیت‌سنجی شا - هنامه براساس الگوهای سه‌‌گانه‌ی اقتبا - س برای نگارش بازی‌نامه» در شماره دوم، - دوره دوم فصلنامۀ علمی-تخصصی ادبیات ن - مایشی و هنرهای تجسمی منتشر شد. /uplo
سرو سبز سوزان ، کارگروه پژوهش ، حمایت از مقاله ، ظرفیت‌سنجی شاهنامه براساس الگوهای سه‌‌گانه‌ی اقتباس برای نگارش بازی‌نامه ، ادبیات نمایشی و هنرهای تجسمی ، فاطمه سلیمانی پور ، مرضیه کثیری ، بهروز مینایی ،
247 بازدید، پنج شنبه ششم اردیبهشت ۹۷
شرکت سازنده