مقاله
(12) حمایت از مقاله(12) حمایت از مقاله - حمایت از مقاله موسسه فرهنگی-هنری «سـ - کرد. این مقاله از فصلنامه علمی-پژوهش - ایت/اخبار/ مقاله .jpg به گزارش روابط عم - ایت/اخبار/ مقاله .jpg
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ، کارگروه پژوهش ، حمایت از مقاله ، ادبیات نمایشی و هنرهای تجسمی ، گونه‌شناسی روایت‌های تعاملی غیرکاربر محور در بازی‌های رایانه‌ای ، علی رازی‌زاده ،
373 بازدید، شنبه ششم خرداد ۹۶
(1) انتشار مقاله(1) انتشار مقاله - 1) انتشار مقاله مقالۀ «گونه‌شناسی روا - ایت/اخبار/ مقاله .jpg به گزارش روابط عم - nj;توانند مقاله را از این آدرس دریافت - ایت/اخبار/ مقاله .jpg
سرو سبز سوزان ، گونه شناسی روایتهای تعاملی غیر کاربر محور در بازیهای رایانه ای ، فصلنامه ادبیات نمایشی و هنرهای تجسمی ، حمایت از مقاله ، کارگروه پژوهش ، علی رازی زاده ،
253 بازدید، دوشنبه یکم آبان ۹۶
(13) حمایت از مقاله(13) حمایت از مقاله - حمایت از مقاله موسسه فرهنگی-هنری «سر - کرد. این مقاله در "اولین کنفرانس ملی - ایت/اخبار/ مقاله .jpg به گزارش روابط عم - ایت/اخبار/ مقاله .jpg
سرو سبز سوزان ، حمایت از مقاله ، کارگروه پژوهش ، نقد ساختار روایی شاهزادۀ پارس: شن‎‌های زمان ، اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازیهای دیجیتال ، آذر 1396 ، علی رازی‌زاده ،
214 بازدید، شنبه نهم دی ۹۶
(14) حمایت از مقاله(14) حمایت از مقاله - حمایت از مقاله موسسه فرهنگی-هنری «سر - کرد. این مقاله در "اولین کنفرانس ملی - ایت/اخبار/ مقاله .jpg به گزارش روابط عم - ایت/اخبار/ مقاله .jpg
سرو سبز سوزان ، حمایت از مقاله ، کارگروه پژوهش ، جایگاه نظریه حضور در مطالعات بازیهای رایانه ای ، اولین کنفرانس تحقیقات بازیهای دیجیتال ، آذر 1396 ، علی رازی‌زاده ،
241 بازدید، شنبه نهم دی ۹۶
(15) حمایت از مقاله(15) حمایت از مقاله - حمایت از مقاله موسسه فرهنگی-هنری «سر - کرد. این مقاله در "سومین کنفرانس ملی - ایت/اخبار/ مقاله .jpg به گزارش روابط عم - ایت/اخبار/ مقاله .jpg
سرو سبز سوزان ، کارگروه پژوهش ، حمایت از مقاله ، بررسی ساختار روایی گرشاسپ سرآغاز حماسه ، سومین کنفرانس ملی بازیهای رایانه ای فرصتها و چالشا ، اولین کنفرانس بین المللی بازیهای رایانه ای فرصتها و چالشها ، علی رازی‌زاده ،
315 بازدید، یکشنبه ششم اسفند ۹۶
(16) حمایت از مقاله(16) حمایت از مقاله - حمایت از مقاله موسسه فرهنگی-هنری «سـ - کرد. این مقاله از فصلنامه علمی-تخصصی - ایت/اخبار/ مقاله .jpg به گزارش روابط عم - ایت/اخبار/ مقاله .jpg
سرو سبز سوزان ، موسسه تک منظوره بازیهای رایانه ای ، کارگروه پژوهش ، حمایت از مقاله ، ادبیات نمایشی و هنرهای تجسمی ، مطالعۀ تطبیقی ساختار روایی شاهزاده پارس: شنهای زمان و گرشاسپ:سرآغاز حماس ، علی رازی‌زاده ،
325 بازدید، یکشنبه ششم اسفند ۹۶
(2) انتشار مقاله(2) انتشار مقاله - 2) انتشار مقاله مقالۀ «ظرفیت‌سنجی شاه - ایت/اخبار/ مقاله .jpg به گزارش روابط عم - nj;توانند مقاله را از این آدرس دریافت - ایت/اخبار/ مقاله .jpg
سرو سبز سوزان ، کارگروه پژوهش ، حمایت از مقاله ، ظرفیت‌سنجی شاهنامه براساس الگوهای سه‌‌گانه‌ی اقتباس برای نگارش بازی‌نامه ، ادبیات نمایشی و هنرهای تجسمی ، فاطمه سلیمانی پور ، مرضیه کثیری ، بهروز مینایی ،
262 بازدید، پنج شنبه ششم اردیبهشت ۹۷
(8) جوایز: امکان‌سنجی خلق بازی رایانه‌ای دینی، برگزیدۀ ششمین جشنواره هنر آسمانی(8) جوایز: امکان‌سنجی خلق بازی رایانه‌ای دینی، برگزیدۀ ششمین جشنواره هنر آسمانی - ب شد. این مقاله با حمایت کارگروه پژوه
سرو سبز سوزان ، کارگروه پژوهش ، حمایت از مقاله ، ششمین جشنواره هنر آسمانی ، امکان‌سنجی خلق بازی رایانه‌ای دینی با تاکید بر مبانی نظری هنر دینی ، علی رازی‌زاده ،
222 بازدید، پنج شنبه ششم اردیبهشت ۹۷
(3) انتشار مقاله(3) انتشار مقاله - 3) انتشار مقاله مقالۀ «نقد بازی رایان - ایت/اخبار/ مقاله .jpg به گزارش روابط عم - nj;توانند مقاله را از این آدرس دریافت - ایت/اخبار/ مقاله .jpg
سرو سبز سوزان ، کارگروه پژوهش ، حمایت از مقاله ، نقد بازی رایانه ای پروانه میراث نگهبانان نور براساس الگوی حضور در محبط ، هنرهای زیبا هنرهای نمایشی و موسیقی ، علی رازی‌زاده ،
249 بازدید، یکشنبه نهم اردیبهشت ۹۷
شرکت سازنده