مقاله
حمایت موسسه فرهنگی-هنری «ســرو ســبز ســوزان» از پایان‌نامه‌ها و مقالات علمیحمایت موسسه فرهنگی-هنری «ســرو ســبز ســوزان» از پایان‌نامه‌ها و مقالات علمی - حمایت موسسه فرهنگی-هنری «ســرو ســبز - ســوزان» از پایان‌نامه‌ها و مقالات عل - می موسسه فرهنگی-هنری «ســرو ســبز ســ - وزان» از پایان‌نامه‌های دکتری و کارشن - اسی ارشد و همچنین مقالات علمی-پژوهشی،
سرو سبز سوزان ، پایان‌نامه ، مقاله ، حمایت ، کارشناسی ارشد ، دکتری ، علمی-پژوهشی ، علمی-ترویجی ، علمی-تخصصی ،
827 بازدید، چهارشنبه بیست و یکم بهمن ۹۴
(2) حمایت از مقاله(2) حمایت از مقاله - (2) حمایت از مقاله موسسه فرهنگی-هنری - «ســرو ســبز ســوزان»، از مقالۀ «فضای - مجازی بازی‌های رایانه‌ای و امکان انت - خاب گزینه‌های اخلاقی» حمایت کرد. /upl - /مقاله.jpg به گزارش روابط عمومی، با ح
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ، مقاله علمی پژوهشی ، فضای مجازی بازی‌های رایانه‌ای و امکان انتخاب گزینه‌های اخلاقی ، پژوهشنامه اخلاق ، سید رضی موسوی گیلانی ، بهروز مینایی ، حمایت از مقاله ، کارگروه پژوهش ، علی رازی‌زاده ،
897 بازدید، جمعه بیست و سوم بهمن ۹۴
ارائۀ برتر در دومین کنفرانس ملی بازی‌های رایانه‌ای: فرصت‌ها و چالش‌هاارائۀ برتر در دومین کنفرانس ملی بازی‌های رایانه‌ای: فرصت‌ها و چالش‌ها - ارائۀ برتر در دومین کنفرانس ملی بازی‌ - های رایانه‌ای: فرصت‌ها و چالش‌ها مقال - ۀ «الگوی سه‌گانۀ اقتباس از شاهنامه در - نگارش بازی‌نامه» که از سوی کارگروه پ - ژوهش موسسه فرهنگی-هنری «ســرو ســبز س
سرو سبز سوزان ، الگوی سه‌گانۀ اقتباس از شاهنامه در نگارش بازی‌نامه ، مقاله برتر ، فاطمه سلیمانی‌پور ، دومین کنفرانس ملی بازی‌های رایانه‌ای: فرصت‌ها و چالش‌ها ، حمایت از مقاله ،
325 بازدید، شنبه چهاردهم اسفند ۹۵
شرکت سازنده