موسسه تک منظوره بازیهای رایانه ای
(7) جوایز: رسالۀ دکتری برگزیدۀ اولین جشنوارۀ پایان‌نامه‌های برتر حوزۀ بازی‌های رایانه‌ای(7) جوایز: رسالۀ دکتری برگزیدۀ اولین جشنوارۀ پایان‌نامه‌های برتر حوزۀ بازی‌های رایانه‌ای - (7) جوایز: رسالۀ دکتری برگزیدۀ اولین - جشنوارۀ پایان‌نامه‌های برتر حوزۀ بازی - ‌های رایانه‌ای رسالۀ دکتری «نظریه حضو - ر و ظرفیت‌های آن در خلق فضای دینی در - بازی‌های رایانه‌ای» در اولین جشنواره
سرو سبز سوزان ، موسسه تک منظوره بازیهای رایانه ای ، اولین جشنواره پایان نامه های برتر حوزۀ بازیهای رایانه ای ، کارگروه پژوهش ، علی رازی‌زاده ،
303 بازدید، یکشنبه ششم اسفند ۹۶
(16) حمایت از مقاله(16) حمایت از مقاله - (16) حمایت از مقاله موسسه فرهنگی-هنری - «ســرو ســبز ســوزان»، از مقالۀ «مطا - لعۀ تطبیقی ساختار روایی شاهزادۀ پارس: - شن‌های زمان و گرشاسپ: سرآغاز حماسه» - حمایت کرد. این مقاله از فصلنامه علمی-
سرو سبز سوزان ، موسسه تک منظوره بازیهای رایانه ای ، کارگروه پژوهش ، حمایت از مقاله ، ادبیات نمایشی و هنرهای تجسمی ، مطالعۀ تطبیقی ساختار روایی شاهزاده پارس: شنهای زمان و گرشاسپ:سرآغاز حماس ، علی رازی‌زاده ،
307 بازدید، یکشنبه ششم اسفند ۹۶
شرکت سازنده