موسسه فرهنگی هنری تک منظوره بازیهای رایانه ای
(3) جوایز: عناصر شکل‌دهندۀ حس حضور، برگزیدۀ سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران(3) جوایز: عناصر شکل‌دهندۀ حس حضور، برگزیدۀ سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران ...(3) جوایز: عناصر شکل‌دهندۀ حس حضور، ب ...رگزیدۀ سومین جشنواره بازیسازان مستقل ...ایران مقالۀ «عناصر شکل‌دهندۀ حس حضور
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی هنری تک منظوره بازیهای رایانه ای ، سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران ، کارگروه پژوهش ، عناصر شکل‌دهندۀ حس حضور و بازتاب آن بر هویت کاربران بازی‌های رایانه‌ای ،
235 بازدید، شنبه نهم دی ۹۶
(4) جوایز: امکان انتخاب گزینه‌های اخلاقی، برگزیدۀ سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران(4) جوایز: امکان انتخاب گزینه‌های اخلاقی، برگزیدۀ سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران ...(4) جوایز: امکان انتخاب گزینه‌های اخل ...اقی، برگزیدۀ سومین جشنواره بازیسازان ...مستقل ایران مقالۀ «فضای مجازی بازی‌ها
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی هنری تک منظوره بازیهای رایانه ای ، سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران ، فضای مجازی بازی‌های رایانه‌ای و امکان انتخاب گزینه‌های اخلاقی ، کارگروه پژوهش ،
225 بازدید، شنبه نهم دی ۹۶
(5) جوایز: نقد پروانه میراث نگهبانان نور، برگزیدۀ سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران(5) جوایز: نقد پروانه میراث نگهبانان نور، برگزیدۀ سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران ...(5) جوایز: نقد پروانه میراث نگهبانان ...نور، برگزیدۀ سومین جشنواره بازیسازان ...مستقل ایران مقالۀ «نقد پروانه میراث ن
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی هنری تک منظوره بازیهای رایانه ای ، سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران ، کارگروه پژوهش ، نقد پروانه میراث نگهبانان نور ،
316 بازدید، شنبه نهم دی ۹۶
(6) جوایز: مقایسه شاهزاده پارس و گرشاسپ، برگزیدۀ سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران(6) جوایز: مقایسه شاهزاده پارس و گرشاسپ، برگزیدۀ سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران ...(6) جوایز: مقایسه شاهزاده پارس و گرشا ...سپ، برگزیدۀ سومین جشنواره بازیسازان م ...ستقل ایران مقالۀ «مقایسه ساختار روایی
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی هنری تک منظوره بازیهای رایانه ای ، سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران ، مقایسه ساختار روایی شاهزاده پارس و گرشاسپ ، کارگروه پژوهش ،
334 بازدید، شنبه نهم دی ۹۶
طراحی سایتطراحی سایتسایت سازسایت سازفروشگاه سازفروشگاه ساز