موسسه فرهنگی هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای
(2) حمایت از مقاله(2) حمایت از مقاله - (2) حمایت از مقاله موسسه فرهنگی-هنری - «ســرو ســبز ســوزان»، از مقالۀ «فضای - مجازی بازی‌های رایانه‌ای و امکان انت - خاب گزینه‌های اخلاقی» حمایت کرد. /upl - /مقاله.jpg به گزارش روابط عمومی، با ح
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ، مقاله علمی پژوهشی ، فضای مجازی بازی‌های رایانه‌ای و امکان انتخاب گزینه‌های اخلاقی ، پژوهشنامه اخلاق ، سید رضی موسوی گیلانی ، بهروز مینایی ، حمایت از مقاله ، کارگروه پژوهش ، علی رازی‌زاده ،
880 بازدید، جمعه بیست و سوم بهمن ۹۴
(3) حمایت از مقاله(3) حمایت از مقاله - (3) حمایت از مقاله موسسه فرهنگی-هنری - «ســرو ســبز ســوزان»، از مقالۀ «کنتر - ل شخصیت‌های دینی در بازی‌های رایانه‌ا - ی: فرصت‌ها و چالش‌ها» حمایت کرد. این - مقاله در "اولین کنفرانس ملی بازی‌های
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ، مقاله ، کنترل شخصیت­های دینی در بازی­های رایانه­ای: فرصت‌ها و چالش‌ها ، اولین کنفرانس ملی بازی‌های رایانه‌ای: فرصت‌ها و چالش‌ها ، دکتر بهروز مینایی ، دکتر محمدعلی خبری ، حمایت از مقاله ، کارگروه پژوهش ، علی رازی‌زاده ،
683 بازدید، جمعه بیست و هشتم اسفند ۹۴
(4) حمایت از مقاله(4) حمایت از مقاله - (4) حمایت از مقاله موسسه فرهنگی-هنری - «ســرو ســبز ســوزان»، از مقالۀ «نقد - بازی رایانه‌ای پروانه میراث نگهبانان - نور» حمایت کرد. این مقاله در "اولین ک - نفرانس ملی بازی‌های رایانه‌ای: فرصت‌ه
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ، مقاله ، نقد بازی رایانه‌ای پروانه: میراث نگهبانان نور ، اولین کنفرانس ملی بازی‌های رایانه‌ای: فرصت‌ها و چالش‌ها ، دکتر بهروز مینایی ، حمایت از مقاله ، کارگروه پژوهش ، علی رازی‌زاده ،
668 بازدید، جمعه بیست و هشتم اسفند ۹۴
(5) حمایت از مقاله(5) حمایت از مقاله - (5) حمایت از مقاله موسسه فرهنگی-هنری - «ســرو ســبز ســوزان»، از مقالۀ «عناص - ر شکل دهنده روایت‌های تعاملی در بازی‌ - های رایانه‌ای» حمایت کرد. این مقاله د - ر "اولین کنفرانس ملی بازی‌های رایانه‌
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ، مقاله ، عناصر شکل دهنده روایت‌های تعاملی در بازی‌های رایانه‌ای ، اولین کنفرانس ملی بازی‌های رایانه‌ای: فرصت‌ها و چالش‌ها ، حمایت از مقاله ، کارگروه پژوهش ، علی رازی‌زاده ،
710 بازدید، جمعه بیست و هشتم اسفند ۹۴
(5) حمایت از پایان‌نامه (5) حمایت از پایان‌نامه - (5) حمایت از پایان‌نامه موسسه فرهنگی - -هنری «ســرو ســبز ســوزان» از پایان‌ - نامه «چالش‌ها و الزامات اخلاقی فراروی - تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان بازی‌ها - ی رایانه‌ای با توجه به آموزه‌های اسلا
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ، پایان‌­نامه ، کارشناسی‌­ارشد ، چالش‌ها و الزامات اخلاقی فراروی تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان بازی‌های رایانه‌ای با توجه به آموزه‌های اسلامی ، دانشگاه جامعة المصطفی ، آقای غفور مرادی ، دکتر بهروز مینایی ، دکتر سید اکبر حسینی قلعه‌بهمن ، حمایت از پایان‌­نامه ،
715 بازدید، سه شنبه چهاردهم اردیبهشت ۹۵
(6) حمایت از پایان‌نامه (6) حمایت از پایان‌نامه - (6) حمایت از پایان‌نامه موسسه فرهنگی - -هنری «ســرو ســبز ســوزان» از پایان‌ - نامه «چگونگی اقتباس از متون ادبی برای - نگارش بازی‌نامه با تاکید بر شاهنامه» - در مقطع کارشناسی‌ارشد حمایت کرد. /up
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ، پایان‌نامه ، کارشناسی‌ارشد ، بهروز مینایی ، چگونگی اقتباس از متون ادبی برای نگارش بازی‌نامه با تاکید بر شاهنامه ، سرزمین دلاوران: ایران‌شهر ، دانشکده دین و رسانه ، مرضیه کثیری ، علی رازی‌زاده ، ادبیات نمایشی ،
236 بازدید، شنبه چهاردهم اسفند ۹۵
(7) حمایت از پایان‌نامه (7) حمایت از پایان‌نامه - (7) حمایت از پایان‌نامه موسسه فرهنگی - -هنری «ســرو ســبز ســوزان» از پایان‌ - نامه «چگونگی اقتباس بازی‌نامه از فیلم - ‌نامه» در مقطع کارشناسی‌ارشد حمایت کر - د. /uploadfile/file_portal/site_221_w
سرو سبز سوزان ، کارگروه پژوهش ، موسسه فرهنگی هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ، هدایت‌الله ناصری ، محمد عارف ، بازی‌نامه ، مطالعات بازی‌های رایانه‌ای ، چگونگی اقتباس بازی‌نامه از فیلم‌نامه ، در آرزوی وطن ، ادبیات نمایشی ، دانشکده دین و رسانه ، علی رازی‌زاده ، پایان‌نامه ، کارشناسی‌ارشد ،
239 بازدید، شنبه چهاردهم اسفند ۹۵
همکاری موسسه فرهنگی-هنری «سرو سبز سوزان» با پژوهشکده‌ها و مراکز تحقیقاتیهمکاری موسسه فرهنگی-هنری «سرو سبز سوزان» با پژوهشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی - همکاری موسسه فرهنگی-هنری «سرو سبز سوز - ان» با پژوهشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی م - وسسه فرهنگی-هنری «سرو سبز سوزان» آماد - ه همکاری با پژوهشکده‌ها و مراکز تحقیق - اتی به منظور پژوهش در عرصه مطالعات با
سرو سبز سوزان ، کارگروه پژوهش ، نهادهای پژوهشی و مراکز تحقیقاتی ، موسسه فرهنگی هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ،
517 بازدید، دوشنبه بیست و سوم اسفند ۹۵
(12) حمایت از مقاله(12) حمایت از مقاله - (12) حمایت از مقاله موسسه فرهنگی-هنری - «ســرو ســبز ســوزان»، از مقالۀ «گون - ه‌شناسی روایت‌های تعاملی غیرکاربر-محو - ر در بازی‌های رایانه‌ای» حمایت کرد. ا - ین مقاله از فصلنامه علمی-پژوهشی "ادبی
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ، کارگروه پژوهش ، حمایت از مقاله ، ادبیات نمایشی و هنرهای تجسمی ، گونه‌شناسی روایت‌های تعاملی غیرکاربر محور در بازی‌های رایانه‌ای ، علی رازی‌زاده ،
360 بازدید، شنبه ششم خرداد ۹۶
شرکت سازنده