کارگروه پژوهش
(6) جوایز: مقایسه شاهزاده پارس و گرشاسپ، برگزیدۀ سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران(6) جوایز: مقایسه شاهزاده پارس و گرشاسپ، برگزیدۀ سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران ...(6) جوایز: مقایسه شاهزاده پارس و گرشا ...سپ، برگزیدۀ سومین جشنواره بازیسازان م ...ستقل ایران مقالۀ «مقایسه ساختار روایی
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی هنری تک منظوره بازیهای رایانه ای ، سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران ، مقایسه ساختار روایی شاهزاده پارس و گرشاسپ ، کارگروه پژوهش ،
350 بازدید، شنبه نهم دی ۹۶
(15) حمایت از مقاله(15) حمایت از مقاله ...(15) حمایت از مقاله موسسه فرهنگی-هنری ... «سرو سبز سوزان»، از مقالۀ «بررسی ساخ ...تار روایی گرشاسپ: سرآغاز حماسه» حمایت
سرو سبز سوزان ، کارگروه پژوهش ، حمایت از مقاله ، بررسی ساختار روایی گرشاسپ سرآغاز حماسه ، سومین کنفرانس ملی بازیهای رایانه ای فرصتها و چالشا ، اولین کنفرانس بین المللی بازیهای رایانه ای فرصتها و چالشها ، علی رازی‌زاده ،
278 بازدید، یکشنبه ششم اسفند ۹۶
(7) جوایز: رسالۀ دکتری برگزیدۀ اولین جشنوارۀ پایان‌نامه‌های برتر حوزۀ بازی‌های رایانه‌ای(7) جوایز: رسالۀ دکتری برگزیدۀ اولین جشنوارۀ پایان‌نامه‌های برتر حوزۀ بازی‌های رایانه‌ای ...(7) جوایز: رسالۀ دکتری برگزیدۀ اولین ...جشنوارۀ پایان‌نامه‌های برتر حوزۀ بازی ...‌های رایانه‌ای رسالۀ دکتری «نظریه حضو
سرو سبز سوزان ، موسسه تک منظوره بازیهای رایانه ای ، اولین جشنواره پایان نامه های برتر حوزۀ بازیهای رایانه ای ، کارگروه پژوهش ، علی رازی‌زاده ،
279 بازدید، یکشنبه ششم اسفند ۹۶
(16) حمایت از مقاله(16) حمایت از مقاله ...(16) حمایت از مقاله موسسه فرهنگی-هنری ... «ســرو ســبز ســوزان»، از مقالۀ «مطا ...لعۀ تطبیقی ساختار روایی شاهزادۀ پارس:
سرو سبز سوزان ، موسسه تک منظوره بازیهای رایانه ای ، کارگروه پژوهش ، حمایت از مقاله ، ادبیات نمایشی و هنرهای تجسمی ، مطالعۀ تطبیقی ساختار روایی شاهزاده پارس: شنهای زمان و گرشاسپ:سرآغاز حماس ، علی رازی‌زاده ،
280 بازدید، یکشنبه ششم اسفند ۹۶
(2) انتشار مقاله(2) انتشار مقاله ...(2) انتشار مقاله مقالۀ «ظرفیت‌سنجی شا ...هنامه براساس الگوهای سه‌‌گانه‌ی اقتبا ...س برای نگارش بازی‌نامه» در شماره دوم،
سرو سبز سوزان ، کارگروه پژوهش ، حمایت از مقاله ، ظرفیت‌سنجی شاهنامه براساس الگوهای سه‌‌گانه‌ی اقتباس برای نگارش بازی‌نامه ، ادبیات نمایشی و هنرهای تجسمی ، فاطمه سلیمانی پور ، مرضیه کثیری ، بهروز مینایی ،
221 بازدید، پنج شنبه ششم اردیبهشت ۹۷
(8) جوایز: امکان‌سنجی خلق بازی رایانه‌ای دینی، برگزیدۀ ششمین جشنواره هنر آسمانی(8) جوایز: امکان‌سنجی خلق بازی رایانه‌ای دینی، برگزیدۀ ششمین جشنواره هنر آسمانی ...(8) جوایز: امکان‌سنجی خلق بازی رایانه ...‌ای دینی، برگزیدۀ ششمین جشنواره هنر آ ...سمانی مقالۀ «امکان‌سنجی خلق بازی رایا
سرو سبز سوزان ، کارگروه پژوهش ، حمایت از مقاله ، ششمین جشنواره هنر آسمانی ، امکان‌سنجی خلق بازی رایانه‌ای دینی با تاکید بر مبانی نظری هنر دینی ، علی رازی‌زاده ،
185 بازدید، پنج شنبه ششم اردیبهشت ۹۷
(3) انتشار مقاله(3) انتشار مقاله ...(3) انتشار مقاله مقالۀ «نقد بازی رایا ...نه‌ای پروانه: میراث نگهبانان نور براس ...اس الگوی حضور در محیط» در دوفصلنامۀ ع
سرو سبز سوزان ، کارگروه پژوهش ، حمایت از مقاله ، نقد بازی رایانه ای پروانه میراث نگهبانان نور براساس الگوی حضور در محبط ، هنرهای زیبا هنرهای نمایشی و موسیقی ، علی رازی‌زاده ،
210 بازدید، یکشنبه نهم اردیبهشت ۹۷
شرکت سازنده